Бэдзэогъум и 3-р — Урысые Федерацием и Къэралыгъо автоинспекцие и Маф

Къанэкъо Азэмат: «Мы сэнэхьатым угукIэ уфэмыщагъэу Iоф рыпшIэшъущтэп»

Къэралыгъо автоинспектор. Мы сэнэхьатым еплъыкIэу фыряIэр зэфэшъхьаф.

ЗымышIэхэрэм ар къызэрыкIоу къашIошIы — машинэр къэбгъэуцун, ар зе­зыфэрэм протокол къыфиптхыкIын… Ау ар апэрэ еплъыкIэу а IофшIэным фэпшIырэ къодыер ары ныIэп. НэмыкI подразделениехэм якъулы­къушIэхэм ябгъа­пшэхэми, гъогу инспектор­хэм пшъэ­дэкIыжьэу ахьырэр нахь макIэп. Гъогу инспекцием ухэтэу Iоф пшIэныр щынагъу, къины ыкIи ар пстэуми афэу­кIо­чIырэп.

Гъогу-патруль къулы­къум иинспекторхэм гъогум сакъыныгъэу къыщыз­хагъафэрэм ишIуагъэкIэ авариеу гъогухэм къате­хъухьэрэм ипчъагъэ нахь макIэ зэрэхъурэм имы-
за­къоу, бзэджэшIагъэу зэ­ра­хьан алъэкIыщтхэми къа­щэкIэ. ГъогурыкIоныр щы­нэгъончъэным, ащ хэ­ла­жьэхэрэм ящыIэныгъэ ыкIи япсауныгъэ къэу­хъу­мэгъэн­хэм автоинспек­циер ишъыпкъэу ыуж ит. ЯIофшIэн шIуагъэ къытэу зэрэлъагъэкIотэщтым инспекторхэр мыпшъыжьхэу ыуж итых. Водительхэми, лъэсрыкIохэми, гъогу-пат­рулым икъулыкъушIэхэми язекIуакIэ, азыфагу илъ зэфыщытыкIэр зынэсырэр хэти изэхэшIыкI къызихьыкIэ, Iофыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэ хъущтых.

Къэбар жъугъэм иамал­хэм мафэ къэс арытэ­лъагъо гъогу инспекторхэм ешъогъэ водительхэр къызэраубытыхэрэр, ахэр къызэрапэуцужьыхэрэр, гущыIэ дысхэр къазэрара­Iохэрэр. А зэпстэуми шэн гъэтIылъыгъэ ящы­кIагъ.

Къиныгъохэм къамыгъа­щтэу илъэс 24-рэ хъугъэ Къанэкъо Азэмат а сэнэ­хьатымкIэ Iоф зишIэрэр. Ар Джамбэчые къыщы­хъугъ ыкIи щеджагъ. Дзэ къулыкъум къызекIыжьым Адыгэ къэралыгъо кIэлэ­егъэджэ институтым спортымкIэ ифакультет къыу­хыжьыгъ. Ащ дакIоу ат­летикэ онтэгъум Азэмат пылъыгъ ыкIи спортымкIэ мастер хъунымкIэ кандидат шапхъэр ригъэкъугъ. Джамбэчые гурыт еджапIэм илъэситIо Iоф щи-шIа­гъэу, хэгъэгу кIоцI Iоф­хэм­кIэ къулыкъум хэхьанэу рихъухьагъ.

Красногвардейскэ районым лъыхъонымкIэ иотдел иоперуполномоченнэу 1994-рэ илъэсым щыри­гъэжьагъ. Илъэсырэ Iоф ышIагъэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ автоинспекцием зигъэзэжьыгъэу непэ къызнэсыгъэми ащ Iоф щешIэ. Азэмат ОБДПС-м иротэу N 1-м хэт, полицием икапитан.

— СищыIэныгъэ мы сэ­нэхьатым зэреспхыгъэм зы мафи сырыкIэгъожьэу къыхэкIыгъэп, — еIо Къа­нэкъо Азэмат. — ЦIыфыгъэ шапхъэхэм сатетэу Iоф зэрэсшIэщтым, пшъэры­лъэу тиIэхэр зэрэзгъэцэ­кIэщтхэм сапылъ.

Ары, джырэ дунаим инспекторэу гъогум уте­тыныр псынкIагъоп. Гъогу зекIоным зызэриушъомбгъурэм къыхэкIэу Iофэу ашIэрэр мафэ къэс нахь къин мэхъу. Хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр бэрэ зэрафэхъурэм фэшI инспекторхэми яIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъон фаеу мэхъу. Чэщи мафи, ощхи оси ямыIэу гъогум къин щыхэфэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэ­хьазырых.

— Мы сэнэхьатым угу­кIэ уфэмыщагъэу Iоф ры­пшIэшъущтэп, хэшIыкI фы­уиIэн фае, — къеIуатэ сигущыIэгъу. — Мэхьанэ зиIэри ощ нахьыжъхэу илъэс пчъагъэм Iоф щызышIагъэхэм къыуаIорэм уедэIун зэрэфаер ары. Джы къызнэсыгъэми сызыгъэсагъэхэм яушъыйхэм уашIокIы хъущт Iоу сшIэрэп.

Къанэкъо Азэмат шIукIэ зигугъу къышIыгъэхэм ащыщых ипащэхэу ЛIыунэе Тимуррэ ПIатIыкъо Ич­рам­рэ. Джащ фэдэу илъэси 6 хъугъэу зэготхэу къулы­къур дэзыхьырэ ХъокIо Нурбый ыцIи ащ къыхи­гъэщыгъ.

Бэрэ къыхэкIы хъу­гъэ-шIэгъэ къин дэдэхэм гъогу инспекторхэр ахафэхэу, аварие гухэкIышхохэм арихьылIэхэу, цIыф укIыгъаби зэрахьэу. Ащ фэдэ гукъэкIыжьхэмкIи Азэ­мат къыддэгощагъ. Илъэс зау­лэкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ, Мые­къопэ районым аварие­шхоу щыхъу­гъагъэм нэбгыриплI зэрэ­хэкIодагъэр ыгу икIыжьырэп. Ау сыдэу пшIын, ар яIофшIэн щыщ.

Азэмат зыгъэпсэфыгъо уахътэ бэрэ иIэрэп, ау ащ фэдэ къызыщыхэкIырэм икъоджэ гупсэ макIо, иIа­хьылхэр зэрегъэлъэгъух. Ишъхьэгъусэу Анжелэрэ ежьыррэ нэбгыритIу зэ­дапIу. Амир илъэс 24-рэ, Мадинэ илъэси 10 аныбжь.

Непэрэ мэфэкI мафэмкIэ Азэмат иIофшIэгъухэм, ветеранхэм (ахэр зыща­гъэгъупшэхэрэп) афэгушIо. Псауныгъэ пытэрэ кIуа­чIэрэ яIэхэу, зэрэдэкIы­гъэхэм фэдэу яунагъохэм къагъэзэжьэу, ядунай ма­мырэу щыIэнхэу афэлъаIо.