Ставрополь краим ыхьыгъ

Урысыем футболымкIэ ипшъэшъэ командэхэм якIэух зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх.

«Шъо Iэгуау» зыфиIорэ зэнэ­къокъум 2006 – 2007-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэ кIэлэеджакIохэр хэлэжьагъэх. Москва икомандэу «Царицыно» зыфиIорэр 4:0-у «Антре» Воронеж хэку текIуи джэрзыр къыдихыгъ.

«Олимп-2017» Краснодар ыкIи СОШ-7 Ставрополь крайхэр ды­шъэм фэбэнагъэх. ЗэIукIэгъум ия 19-рэ такъикъ Ставрополь краим икомандэ иешIакIоу Мария Волковам «Олимп-2017-м» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Краснодар краим щыщхэр пчъагъэм емызэгъ­хэу бэрэ апэкIэ лъыкIотагъэх, ау къэлапчъэм Iэгуаор дадзэнэу янасып къыхьыгъэп.

СОШ-7-м 1:0-у текIоныгъэр къыдихи, дышъэр фагъэшъошагъ. Краснодар краим икомандэу Апшерон районым къикIыгъэм тыжьыныр ыхьыгъ.

Урысыем футболымкIэ и Союз иотдел ипащэу Сергей Симкачевыр, клубэу «Шъо Iэгуаом» ипащэ игуадзэу Олег Филиныр, Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Андрей Бородиныр, Адыгеим футболымкIэ и Федерацие итхьаматэу Николай Походенкэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэ командэхэм, къыхагъэщыгъэхэ ешIа­кIохэм афэгушIуагъэх, кубокхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Андрей Бородиныр зэхахьэм къызыщэгущыIэм Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм гущыIэ фабэхэр афиIуагъэх, спортышхом гъэхъагъэхэр щашIынхэу афэлъэIуагъ.

Зэнэкъокъум фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр тигъэзет къыхиутыщтых.