Ныбджэгъу лъапIэхэр!

КIэтхэгъу уахътэр тыухыгъэ. Бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу 2019-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо къы­шъуIукIэщт «Адыгэ макъэм» итираж экземпляр миниплIым къехъугъ. Шъыпкъэр пIощтмэ, гъэзет кIэтхэгъу уахътэм нахь хьылъэ тиIофшIэн хэтэп. Почтэм иIофышIэхэм гъэзетыр къызэрэшъуфахьыжьыщтым пае уасэу къагъэ­нафэрэр зэрэбэр ары Iофыр къин к­ъэзышIырэр. Джащ фэшI Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, район тхьаматэхэм, хъызмэтшIэпIэ зэфэшъхьафхэм япащэхэм, тигъэзет­еджэхэм ренэу зафэтэгъазэ IэпыIэгъу къытфэхъунхэу, гъэзетэу «Адыгэ ма­къэр» къыратхыкIынэу, яIофшIэгъухэри а Iофтхьабзэм къыхагъэлэжьэнхэу. Тигъэзет­еджэхэу къытфэшъыпкъэхэр, зэкIэ зызыфэдгъазэхэу къыддеIэхэрэр ары тилъэпкъ гъэзет щызыгъаIэрэр, зыгъэ­псэурэр.

ЗэкIэми лъэшэу тафэраз, «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо. Мыгъэрэ кIэтхэгъу уахътэмкIэ анахьэу къыхэзгъэщы сшIоигъу ишIушIэ IофхэмкIэ, IэпыIэгъу цIыфмэ зэрафэхъурэмкIэ зэлъашIэрэ Шъэумэн Хьазрэт. Ащ и ШIушIэ фонд лъэIу тхыгъэкIэ зыфэдгъэзагъ Хэгъэгу зэошхом, IофшIэным иветеранхэм, нэжъ-Iужъхэр зиунэ исхэм «Адыгэ ма­къэр» почтэмкIэ экземпляр 500-м кIахьэу къафыритхыкIынэу. Почтэ уасэр зэрэбэм къыхэкIэу ащ фэдиз дэдэ къы­ритхыкIынэу тыгугъагъэп, ау бэрэ темыжэу джэуап къытатыжьыгъ — Шъэу­мэн Хьазрэт тилъэIу къытфигъэцэкIагъ. Гъэ­зет экземпляр 500-м тефэрэ сомэ мин 441 480-р Почтэм ащ фитIупщыгъ. Рес­публикэм ичIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм япащэхэм къытIэкIагъэхьагъэхэ спискэхэмкIэ гъэзетыр ветеранхэм, нэжъ-Iужъхэм къафиттхыкIыгъ. Арышъ, ежь-ежьырэу къыримытхыкIыгъэу гъэзетыр непэ къыщегъэжьагъэу къызIукIэщтхэм (ахэм ацIэ-алъэкъуацIэхэр я 4-рэ нэкIубгъом итых) ашIэнэу тыфай ар зишIушIагъэр. Тэ, редакцием щыла­жьэхэрэм, лъэшэу тыфэраз IэпыIэгъу къытфэхъугъэ Шъэумэн Хьазрэт. Псауныгъэ пытэ иIэу илъэсыбэрэ джыри илъэпкъ ыгъэдэхэнэу тыфэлъаIо!
УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэтэу Хъопсэрыкъо Мурат кIэтхэгъу уахътэр кIо къэс зыфэтэгъазэшъ, зэ нэмыIэми джэуапынчъэу тыкъыгъэнагъэп, экземпляр 300-м къыщы­мыкIэу еджапIэхэм, социальнэ къулыкъу­шIапIэхэм апае къытфыретхыкIы. Мыгъи джарэущтэу зекIуагъэ. УФ-м и Къэралы­гъо Думэ идепутатэу Владислав Резник титхыгъэ фэдгъэхьыгъ, экземпляр 300-р къытфыритхыкIыгъ. Зигугъу къэтшIыгъэ­хэм, джащ фэдэу машинэшI заводым ипащэу ЕмтIылъ Зауркъан, ПивэшI заводым иIэшъхьэтетэу Пэнэшъу Къэплъан, нэмыкIыбэу кIэгъэтхэгъу уахътэм къыхэ­лажьэрэмэ «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо.

Тэгугъэ къэкIощт кIэтхэгъу уахътэр къэсмэ ежь-ежьырэу гъэзетыр къыратхыкIынэу, нэжъ-Iужъхэу ащ фэдэ амал зимыIэхэм ягупсэхэр адеIэнхэу.

Дэрбэ Тимур.