Ныбджэгъу зэIукIэгъухэр

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ «Биолог» Прогресс — 2:0.
Ныбджэгъу ешIэгъур мэкъуогъум и 29-м «Зэкъошныгъэм» иеджэпIэ-зыгъэсапIэ щыкIуагъ.

«Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Кадимов, Ещенко, Хьагъур, Ахмедханов, Делэкъу, Белов, Къонэ, Мамонов, Крылов.

ЕшIэгъум иятIонэрэ едзыгъо «Зэкъошныгъэм» джырэблагъэ къырагъэблэгъагъэхэм ащыщхэр хэлэжьагъэх.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къонэ, Крылов.

ЯтIонэрэ купым илъэс ешIэгъур мэкъуогъу мазэм щырагъэжьэщт. Командэхэм зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры. «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый къызэрэтиIуагъэу, тиешIакIохэм кIуачIэр зэрапсыхьэрэм дакIоу яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.

Ныбджэгъу ешIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. А. Мамоновым ыпэкIэ ытыгъэ Iэгуаом А. Къонэр лъычъи, хъагъэм дахэу ридзагъ. Тиухъу­макIохэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэх. Д. Крыловым пчъагъэм зыхегъа­хъом, зэIукIэгъур зыхьыщтымкIэ упчIэ щыIэжьыгъэп. Командэхэм ятренер шъхьаIэхэу С. Ешыгуаомрэ Л. Назаренкэмрэ зэIукIэгъум зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх.

Бэдзэогъум и 3-м «Зэкъошныгъэм» зичэзыу ныбджэгъу ешIэгъу иIэщт. Командэу «Урожаим» Краснодар щыIукIэщт.

Сурэтым итхэр: «Зэкъошныгъэр» «Биологым» дешIэ.