Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIи 4-мэ сомэ миллиони 5 хъурэ грантхэр къахьыгъэх

Къэралыгъо программэу «Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIи 4-мэ грантхэр къахьыгъэх. 2019-рэ илъэсым федеральнэ бюджетым исубсидиехэр зэратыщтхэр зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу къыхэзыхыгъэр Урысые Федерацием просвещениемкIэ и Министерств ары.

Джыри еджапIэм мыкIорэ кIэлэцIыкIухэр зиIэ ны-тыхэм психологэ-педагогическэ, диагностическэ, консультативнэ IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэ программэхэр къызыфэзгъэфедэрэ учреждении 125-рэ зэнэкъокъум хэлэжьагъ.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIи 5-мэ ащыщэу 4-мэ грантхэр къахьыгъэх. Джыри еджапIэм мыкIорэ кIэлэцIыкIу­хэр зиIэ ны-тыхэм IэпыIэгъу защаратырэ гупчэхэм яинфраструктурэ изэтегъэпсыхьан ахэр пэIуагъэхьащтых.

ГущыIэм пае, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэу NN 1-мрэ 10-мрэ унэгъо кIоцI гъэсэныгъэмкIэ щатекIуагъэх. КIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэхэу NN 26-мрэ 34-мрэ зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ сабыйхэм, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъоу ащаратырэм къыхэхъощт. Къалэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм пстэумкIи сомэ миллиони 5 фэдиз хъурэ грантхэр къаIукIэщтых.

ГъэсэныгъэмкIэ къэлэ комитетым къызэритыгъэмкIэ, зэ­нэкъокъум ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэ­псыхьагъэ хъущтых, психологэ-педагогическэ IэпыIэгъу зищыкIагъэ­хэм аIукIэщт. КIэлэцIыкIухэмрэ ахэм янэ-ятэхэмрэ Iоф адэшIэгъэнымкIэ амалхэр нахьыбэу щыIэ хъущтых: кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм психологическэ IэпыIэгъу защаратыщт чIыпIэхэр яIэ хъущтых, спорт джэгупIэхэр агъэ­псыщтых. Ахэм анэмыкIэу ящыкIэгъэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр, джэгуалъэхэр, тхылъхэр къащэфыщтых.