Лэжьыгъэм иIухыжьын Iофыгъо шъхьаI

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ социальнэ Iофыгъо­хэр, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэ­хъурэм щатегущыIа­гъэх.

Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Министерствэхэм, ведомствэхэм, къулыкъухэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэ лъэныкъохэр республикэм ипащэ афигъэнэфагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анахь мэхьанэшхо зэритыгъэхэм ащыщ лэжьыгъэм иIухыжьын республикэм зэрэщызэхэщагъэр, ащ ипэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр.
АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Владимир Свеженец къызэриIуагъэмкIэ, чIыгу гектар мини 109-м щапхъыгъэ фышъхьэ лэжьыгъэр Iуахыжьын фае, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, мы пчъагъэр мини 4-кIэ нахьыб. Непэрэ мафэм ехъулIэу лэжьыгъэм ипроцент 38-р Iуахыжьыгъ, зэкIэмкIи тонн мини 189-рэ аугъоижьыгъ. Бжыхьэ коц гектар мин 91-рэ Iуахыжьынэу щытмэ, къызыщаIожьыгъахэр гектар мин 29-рэ. Джащ фэдэу бжыхьэм хьэу апхъыгъэм ипроцент 98-рэ фэдиз Iуахыжьыгъ, мы культурэм чIыгу гектар 11600-рэ фэдиз еубыты, ащ щыщэу Iуахыжьыгъэр гектар 11394-рэ. ЗэкIэмкIи хьэ тонн мин 53-рэ аугъоижьыгъ, гектар телъытэу центнер 48,5-м ехъу къытыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ мыщ дэжьым анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр лэжьы­гъэр зэрылъ губгъохэм машIом закъыщиштэу зэрагъэунэфырэм игумэкIыгъо идэгъэзыжьын ары.

— Лэжьыгъэр къызщагъэкIырэ губгъохэм мыщ фэдизрэ машIом закъыщиштагъэу сыгу къэкIыжьырэп. Ахэм чIыпIэу аубытырэр бэп, ау ащ фэдэ гумэкIыгъо тиIэнэу щытэп. УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм мы гумэкIыгъом идэгъэзыжьынкIэ шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхещэ. Ащ дакIоу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, прокуратурэм мы Iофыгъом анаIэ нахь тырадзэн, ищыкIагъэ хъумэ, уголовнэ Iофхэр къызэIуахынхэ фае. Джащ фэдэу лэжьыгъэр зэрэIуахыжьырэ техникэм изытет шапхъэхэм адештэмэ зэрауплъэкIугъэ шIыкIэм пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Профильнэ ведомствэм ипащэу Александр Зыбкиным мыщ дэжьым къызэриIуагъэмкIэ, мы аужырэ тхьамафэм къыкIоцI лэжьыгъэр зэрылъ губгъохэм гъогогъуийрэ машIом закъыщиштагъэу агъэунэфыгъ. ГумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI блэкIыгъэ тхьамафэм Шэуджэн районым щыIагъэх, мы муниципалитетым ичIыпIи 9 ауплъэ­кIугъ. Джащ фэдэу Адыгэкъалэ, Тэхъу­тэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм мыщ фэдэ дэкIыгъо Iофтхьабзэр ащызэхащэнэу агъэнэфагъ.

— ЦIыфхэр дгъэпщынэнхэр арэп пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр, машIор къэмыхъуныр, мэкъумэщышIэхэм къагъэкIыгъэ лэжьыгъэр къэтыухъумэныр ары тиIофшIэнкIэ анахьэу тынаIэ зытетыр, — къыIуагъ ведомствэм ипащэ.

Мэкъумэщ чIыпIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ипрограммэ игъэцэкIэн 2020-рэ илъэсым сомэ миллион 749-рэ фэдиз республикэм щыпэIуагъэхьанэу агъэ­нафэ, ащ фытегъэпсыхьагъэхэ тхылъхэр агъэхьазырыгъэх.

ГумэкIыгъо зиIэхэу зыкъыфэзыгъэзэрэ цIыфхэм яIофыгъохэми республикэм ипащэ къащыуцугъ. ГущыIэм пае, Тэхъу­тэмыкъое районым ипсэупIэхэм ащыщ­хэм электричествэр охътэ гъэнэфа­гъэкIэ ащагъэкIуасэу къызэрэхэкIырэм епхыгъэу гъогогъу пчъагъэрэ КъумпIыл Мурат зыкъыфагъэ­загъ. ЦIыфхэмкIэ мы Iофыгъом мэхьанэшхо зэриIэр къыди­лъытэзэ, ащ фэгъэзагъэхэ къулыкъу­хэм республикэм ипащэ пшъэ­рылъхэр афи­шIыгъэх.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн, гъэсэныгъэм, медицинэм, зекIоным, псэолъэшIыным, шIыхьафхэм язэхэщэн, нэмыкI лъэныкъохэми япхыгъэхэ Iофыгъохэри планернэ зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.