Апэри 5-м Адыгеир ахэфагъ

«Марс ме» зыфиIорэ картографическэ сервисым къы­зэригъэунэфыгъэмкIэ, гъэтхапэм и 1-м къыще­гъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 31-м нэс ышIыгъэхэ уплъэкIунхэм Адыгэ Республикэр IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыхэрэ зыгъэпсэфакIохэм нахьыбэу агу рихьыхэрэ чIыпIэхэм зэращыщыр къыгъэлъэгъуагъ.

Рейтингым къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, апэ ишъыгъэхэр Москва, Санкт-Петербург ыкIи Краснодар краир арых. Апэритфым Адыгеир ахалъытагъ.

Зыгъэпсэфыным тегъэпсыхьэгъэ чIыпIэхэмкIэ Адыгеир бай. Туризмэм зызэрэщырагъэушъомбгъущтым иамалхэр яшъыпкъэу зэрахьэх. Урысыем имызакъоу, хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэми тикъушъхьэхэр нахьыбэу арагъэлъэгъу ашIоигъу.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зекIоным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын инэплъэгъу ригъэкIырэп. Аужырэ лъэхъаным туристическэ отраслым иIофышIэхэм апашъхьэ тапэкIэ гъэцэкIэгъэнхэ фэе Iофыгъохэр къыгъэуцугъэх. Ахэм ащыщых бэшIагъэу зигугъу ашIыщтыгъэ адыгэ къоджэ цIыкIу къушъхьэм зэрэщагъэуцущтыр, Адыгеим къыпэблэгъэ ыкIи пхырыкIырэ федеральнэ гъогухэм тицIыф IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэр къызщагъэ­лъэгъощтхэ ыкIи зыщащэщтхэ чIыпIэхэр зэрэщагъэпсыщтхэр, цIыфыбэмэ тикультурэрэ тичIыопсырэ ябаиныгъэ зэрарагъэшIэщтым зэрэдэлэжьэнхэ фаер.

Адыгэхэр бэу зыщыпсэурэ хэгъэгухэу Тыркуем, Иорданием, Сирием, Израиль нэбгырэ 200 фэдиз къарыкIынхэшъ, яадыгэ чIыгужъ нэIуасэ зыфашIынэу яжэх. Ахэм апае программэ шъхьаф­хэр зэхагъэуцуагъэх, ащ фэшъхьафэу зыгъэпсэфакIо къакIохэрэр республикэм щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэм ахагъэлэжьэщтых, му­зейхэм ябаиныгъэ, тичIыпIэ дахэхэмрэ тарихъым исаугъэтхэмрэ арагъэлъэгъущтых.