Джыри зы чIыпIэ агъэкIэжьыщт

Адыгеим автономие зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу зэшIуахыщт Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу Мые­къуапэ ирайонэу Черемушкэм щыIэ бульварэу «ТекIоныгъэкIэ» зэджагъэхэр (самолетыр зыдэщыт чIыпIэр) мыгъэ агъэкIэжьыщт.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко зыIокIэм рес­публикэр кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофэу зигугъу фишIыгъагъэхэм ар ащыщ.

Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Андрей Гетмановым ипшъэ­рылъкIэ бульварыр зэрэгъэпсыгъэщтым ипроект зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Къэлэдэсхэр къызэрэкIэлъэIугъэхэу, чъыгэу, куандэу ащ непэ къыщыкIыхэрэр къагъэнэжьыщтых.

Ащ нэмыкIэу «фонтангъушъ» зыфаIорэм фэдэ щагъэпсынэу, тIысыпIэ 68-рэ ыкIи урам остыгъэ 240-рэ ща­гъэуцунэу, цIыфхэр тыгъэм щиухъу­мэнхэу ахэм ашъхьагъ бгъэгъэ дахэ шъхьа­щытынэу къыдыхэлъытагъэх.

Къалэм изэтегъэпсыхьан цIыфхэр къызэрэхагъэлажьэхэрэр, ахэм яшIоигъоныгъэхэр къызэрэдалъытэхэрэр Мые­къуапэ имэрэу Андрей Гетмановым къы­хигъэщыгъ.

— Арэущтэу узэдеIэжьызэ Iоф зэ­дапшIэмэ, кIэухым зэкIэри ыгъэрэзэщтых, — къыIуагъ ащ.

Сурэтхэм арытхэр: непэ бульварым итеплъ. (Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ).
ЗагъэкIэжьырэм ыуж зыфэдэщтым ипроект.