Бизнесым ихэхъоныгъэхэм афэIорышIэ

Промышленникхэм ыкIи предпринимательхэм я Урысые союз (РСПП) Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ и Къутамэ ичэзыу зэхэсыгъоу Адыгеим щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъор зэ­рищагъ РСПП-м ивице-президентэу Виктор Череповым. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуа­дзэу Сапый Вячеслав, минист­рэхэм я Кабинет хэтхэр, РСПП-м ишъолъыр къутамэхэм япащэхэу Къырым, Севастополь, Краснодар краим, Ростов, нэмыкIхэм къарыкIыгъэ­хэр, бизнесменхэр.

Зэхэсыгъом къекIолIагъэхэм КъумпIыл Мурат шIуфэс къари­хызэ, Адыгеим Iофтхьабзэр щы­рекIокIынэу къызэрэхахыгъэр зэригуапэр къыхигъэщыгъ.

— Предпринимательхэм ти­шъолъыр къыхахыным мэхьа­нэшхо етэты, — къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ. — Бизнес-сообществэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ нахь зэпхыныгъэ яIэу Iоф зэдашIэн зэрэфаем тыкъыпкъырыкIызэ, промышленникхэмрэ предпринимательхэм­рэ я Союз зэдэлэжьэныгъэ дытиI.

Псэуалъэ ашIыным ифитыныгъэ къязытырэ тхылъхэр, нэ­мыкI документхэр нахь псынкIэу цIыфхэм афагъэхьазыры хъугъэ. Экономикэр цифрэ шIыкIэм те­хьаным фэIорышIэнэу къулыкъу Адыгеим щызэхащагъ. Социальнэ-экономикэ Iофыгъохэм япхыгъэу къэуцурэ пшъэрылъхэр зэ­хэубытагъэу зэшIохыгъэхэ хъу­ным ар фытегъэпсыхьэгъэщт.

2018-рэ илъэсым Координационнэ советым Iофыгъоу зэшIуихыгъэхэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Къырымрэ Се­ва­стопольрэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ екIолIакIэу щыIэхэр Iоф­тхьабзэм щызэхафыгъэх.

Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Картонтарэм» ипащэу Сергей Погодиныр къэгущыIагъ. Цифрэ шIыкIэм тетэу предприятием иIофшIэн зэрэлъигъэкIуатэрэр ащ къыIотагъ. Мыщ фэдэ шIыкIэм шIуагъэу къытыхэрэм ягугъу къышIыгъ. ТапэкIэ мобильнэ приложение агъэпсын гухэлъ зэряIэри ащ къыIуагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.