Хэгъэхъоныгъэхэр фашIыгъэх

Апэрэ ыкIи ятIонэрэ сабыеу къэхъухэрэм (апIужьынэу аштагъэхэм) апае мазэ къэс къафатIупщырэ ахъщэр къаIы­хы­гъэнымкIэ лъэIу тхылъхэр зэратыхэрэ шIыкIэм хэгъэхъоныгъэхэр фашIыгъэх.

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу «Сабый зиIэ унагъохэм мазэ къэс афатIупщырэ мылъкум фэгъэхьыгъ» зыфиIоу 2017-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ и 28-м къыдэкIыгъэм зэхъокIы­ны­гъэу фашIыгъэхэм мы илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ и 12-м кIуа­чIэ яIэ хъугъэ. Ахэм къызэ­рэдалъытэрэмкIэ, апэрэ сабыир къызафэхъукIэ (апIужьынэу заштэкIэ) мазэ къэс ахъщэ къаратыным пае атхырэ лъэIу тхылъыр зытхырэм УФ-м ишъо­лъырэу зыдэтхагъэм (зыдэщы­Iэм) е зыщыпсэурэм игъэцэ­кIэкIо хабзэ социальнэ ухъу­мэнымкIэ икъулыкъу е къэ­ра­лыгъо ыкIи муниципальнэ фэ­Iо-фашIэхэр зэшIозыхырэ гуп­чэм зыфигъэзэн фае.

ЯтIонэрэ сабыир къызыфэ­хъурэм (зыпIужьынэу зыштэрэм) къытефэрэ ахъщэу мазэ къэс къыратырэр къыфэкIо­нымкIэ лъэIу тхылъыр зытхырэм зы­дэтхагъэм (зыдэщы-
Iэм) е зыщыпсэурэм УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд ичIыпIэ къулыкъу е къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зэшIозыхырэ гупчэм зыфигъэзэн фае.

Мыекъопэ районым ипрокуратур