Къэгъэлъэгъоным шъуеплъынэу шъукъетэгъэблагъэ

Дунэе дзэ-техническэ форумэу «Армия-2019» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ къэлэ парк мэкъуогъум и 28-м къыщегъэжьагъэу и 30-м нэс дзэ техникэм икъэгъэлъэгъон щыкIощт.

Дзэ Iэшэ-шъошэ шъхьаIэхэми спецназым иподразделение итехники мыщ нэIуасэ защы­фэшъушIын шъулъэкIыщт. Къалэу Мыекъуапэ итворческэ коллективхэми мыщ зыкъыщагъэлъэгъощт.

Iофтхьабзэр зэхэзыщэхэрэр Урысые Федерацием зыкъэу­хъумэжьынымкIэ и Министерствэрэ Мыекъуапэ иадминист­рациерэ.

Мыекъуапэ щыпсэухэрэри, ащ ихьакIэхэри сыхьатыр 10.00-м къыщегъэжьагъэу 14.00-м нэс дзэ техникэм икъэ­гъэлъэгъон къетэгъэблагъэх. Къэлэ паркым икъокIыпIэ лъэныкъо, Гагариным иурамкIэ гъэзэгъэ дэхьапIэм дэжь Iоф­тхьабзэр щыкIощт.