СурэтышI цIыкIухэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм ихэдзэкIо Гупчэ комиссие ныбжьыкIэ зэнэкъокъоу «Адыгея – Выборы – Свой взгляд» зыфиIорэр ригъэкIокIыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм гъэсэныгъэмкIэ иучреждениехэм аще­джэхэрэр. ХэдзакIохэм яправовой культурэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары мурад шъхьаIэу зэхэщакIохэм яIагъэр.

ХэдзэкIо гупчэм итхьаматэ игуадзэу Елена Майор къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъо­къур едзыгъуитIоу зэтеутыгъагъ. Апэрэр муниципальнэ образованиехэм ащыкIуагъ, ахэм къащыхэщыгъэ сурэтшIыгъэхэм республикэ едзыгъом щахэплъагъэх. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу тыгъуасэ афэгушIуагъэх.

ЗэкIэмкIи IофшIэгъэ 54-рэ къырахьылIагъ, къахахыгъэр 6. Уасэ афашIы зэхъум куп-купэу зэтырафыгъэх: апэрэр илъэси 7 – 11 зыныбжьыхэр, ятIонэрэ купыр – илъэс 12 – 17-м нэсыгъэхэр. Художественнэ IэпэIэсэныгъэу яIофшIагъэ къыщыхэщыгъэм имызакъоу, гуп­шысэу халъхьагъэм комиссием хэтыгъэ­хэм анаIэ тырагъэтыгъ. Зыныбжь нахь макIэхэм ясурэтшIыгъэхэм гупшысэу ахалъхьагъэр, екIолIакIэу къафагъотыгъэр зэрэгъэшIэгъонхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм хагъэунэфыкIыгъ.
КIэуххэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, апэрэ купым хахьэхэрэм азыфагу текIоныгъэр къыщыдихыгъ Джэджэ районым къикIыгъэ Ольга Гомоновам. ЯтIонэрэ хъугъэ АдыгеякIэм щыщ Дмитрий Ярмоленкэр, ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ Мифодий Кульковым (Мыекъопэ районыр).

Илъэс 12 – 17 зыныбжьыхэм къахэщыгъ Кощхьаблэ къикIыгъэ Хьагъэудж Лианэ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ Мые­къопэ гимназиеу N 5-м щеджэрэ Мэт Риммэ. Ящэнэрэ хъугъэ Полина Антонюк (Красногвардейскэ районыр).

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэми, якIэлэегъаджэхэми ахъщэ ыкIи нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Iофтхьабзэр къэкIощт илъэсхэми лъа­гъэкIотэн гухэлъ яI.
(Тикорр.).

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.