Дышъэр къэзыхьыгъэхэ нартхэр

Тигъэзет къызэрэхиутыгъагъэу, Урысыем и Воздушнэ-космическэ кIуачIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм инарт шъаохэм зэ­нэкъокъум дышъэ медалищ къыщахьыгъ. Дэхъу Азэмат, кг 62-рэ, апэрэ чIыпIэм фэбанэзэ иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ, дышъэр къыдихыгъ. ПашIо Алый, кг 68-рэ, зэIукIэгъу пэпчъ икъулайныгъэ къыщигъэлъэгъон ылъэкIыгъ. КIуачIэмрэ IэпэIэсэ­ныгъэмрэ зэрэзэпхыгъэхэр къыгъэшъып­къэжьыгъ. БэнакIохэм ятренерыр Нэпсэу Бислъан.

Дэхъу Азэматрэ ПашIо Алыйрэ Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэм-
рэ дзюдомрэкIэ и Институт щеджэх, пащэр Бгъуашэ Айдэмыр.

Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым ипащэу бэнакIэхэм зафегъасэ.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэхэм зызыщагъэсэрэ еджапIэм игупчэ ипащэу Кобл Зэид зэрилъытэрэмкIэ, тиныбжьыкIэхэм дышъэ медальхэр къызэрахьы­гъэхэм дакIоу, республикэм самбэмкIэ ибэ­накIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъуагъ.

Тренер-кIэлэегъаджэхэу Къуекъо Аслъан, Хьабэхъу Адам, Чэтыжъ Алый, нэмыкI­хэри зэнэкъокъум исудьяу щытыгъэх. Язэфэхьысыжьхэм къащыхагъэщырэр Адыгэ Респуб­ликэм ибэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэ­хъоным фэшI къоджэ спортыр нахь къэIэтыгъэн зэрэфаер ары.

— Дэхъу Азэмат, ПашIо Алый, Ингъуш Владимир самбэмкIи, дзюдомкIи мэбанэх, — къеIуатэ тренер-кIэлэегъаджэу Нэпсэу Бислъан. — Хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуачIэхэм якIэух зэнэкъокъухэу бэдзэогъу мазэм щыIэщтхэм ахэлэжьэщтых. Республикэм ибыракъ чIэтхэу Адыгеим щытхъур къыфа­хьынэу тибэнакIохэм тафэлъаIо.