Адыгеим икъушъхьэ лъагъохэмкIэ

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм зекIон-зыплъыхьэпIэ гъогухэм нахь цIыфыбэ атехьэ.

Урысыем и МЧС и ­Адыгэ лъыхъокIо-къэгъэнэжьын де­журнэ отряд къызэритырэм-
кIэ, мэкъуогъум и 23-м Адыгеим икъушъхьэлъэ чIыпIэ зекIо куп 18 щагъэнэфагъ, ахэм пстэумкIи нэбгыри 179-рэ ахэ­хьэ, 23-р кIэлэцIыкIух. Купхэм ягъогу щынэгъончъэ зышIыхэрэр къэгъэнэжьакIохэу ягъу­сэхэр арых, макъэ къыгъэIугъ Адыгеим лъыхъон-къэгъэ­­нэжьын IофхэмкIэ отрядым ипащэ игуадзэу, дунэе классыцIэр зиIэ къэгъэнэжьакIоу Валерий Черепановым.

МЧС-м турист купхэм зызэрарагъэтхыщт шIыкIэр, гъогу техьанхэм ыпэкIэ мэфи 10 щыIэу МЧС-м икъулыкъухэм ар арагъэшIэн зэрэфаер агу къагъэкIыжьыгъ. Онлайн-заявкэр (лъэIур) къаты зыхъукIэ, нэ­бгырэ пчъагъэу зэрэхъухэрэр, нэб­гырэ зырызэу ыкIи Iэшъхьэтетхэр, телефонхэу аIыгъхэм яно­мерхэр, лъэныкъоу зы­да­гъэ­зэщтымкIэ къэбарыр игъэ­кIо­тыгъэу итхэгъэн фае.

Ащ ыужым зекIо купым илIыкIо гъэнэфагъэ е ежь ту­ристым телефонымкIэ къыфы-­
теох, е смс-мкIэ мэкъэгъэIу къы­фэкIо. Ащ зэкIэ зекIонымкIэ къулыкъухэм яIофшIакIэ зэ­рэгъэпсыгъэр къыщеIо зыщи­щыкIагъэм узэралъыIэсыщтхэ шIыкIэхэри ыкIи Iофтхьабзэр ыкIэм факIоу гъогум укъызытекIыжькIэ макъэ зэрябгъэ­Iущтри.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы гъэ­т­хапэм и 9-м, 2019-рэ илъэсым Урысыем и МЧС и Унашъоу N 42-м кIуачIэ иIэ зэрэхъугъэр; ащ зэкIэ зекIохэм ялъагъохэр ыкIи къэгъэнэжьэкIо купхэу япхыгъэхэр шапхъэ хэлъэу зэ­рэщыгъэунэфыгъэхэр. Апэдэдэ онлайн-шIыкIэмкIэ зызэрябгъэт­хыгъэм нэмыкIэу, почтэмкIэ е телефон электроннэ почтэмкIэ зекIо чIыпIэу къыхэпхыгъэр афэпIотэныр тэрэз. КъэгъэнэжьэкIо-ухъумакIохэм узытет лъагъом утекIыгъэми, ар зэблэпхъугъэми, анахьэу зы­щызекIогъое чIыпIэмэ, псэу, къушъхьэу цIыфыр зыщыфыкъон ылъэкIыщтымэ, зэрар къы­фахьынэу щытмэ, нахь пасэу къулыкъум макъэ ебгъэIуныр ищыкIагъ.

ЗекIо купхэр ыкIи цIыф зырызхэу мыщ фэдэ зыплъы­хьанхэм афэщагъэхэм апэ-
дэдэ МЧС-м Адыгэ Респуб­ли­кэмкIэ игъэIоры­шIэпIэ Шъхьа­Iэ зыщагъэунэфын, зыщара­гъэтхын фае е кIонхэшъ, араIон фае.

Адыгэ РеспубликэмкIэ лъы­хъокIо-ухъумэкIо отрядым узэ­рэтеон плъэкIыщт телефонхэр: 8 (8772) 52-32-01; 8 (8772) 56-19-11; +7 028-239-05-80.