Мыекъуапэ щэкIо

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу «Шъо Iэгуау» зыфиIорэм икIэух зэIукIэгъухэр Адыгэ Рес­пуб­ликэм истадионэу «Юностым» щэкIох.2006 — 2007-рэ илъэсхэм къэхъугъэ пшъашъэхэр хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбанэх. Мыекъуапэ зэнэкъокъур зэрэ­щырагъажьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиныр къы­щыгущыIагъ.

Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ кIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэрэ пшъашъэхэм А. Бородиныр къафэгушIуагъ. Спортым ныбжьыкIэхэр зэрэзэфищэхэрэр, Адыгеим икъушъхьэтххэм жьыор къабзэу къатекIырэм псауныгъэр зэригъэпытэрэр хигъэунэфыкIыгъэх, командэхэм спортышхом гъэхъагъэ щашIынэу къяджагъ.

ХэгъэгумкIэ клубэу «Шъо Iэгуаом» ипащэ игуадзэу Олег Филиныр, Урысыем футболымкIэ и Союз кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ футболымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Семкачевыр зэ­хахьэм къыщыгущыIагъэх. КIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэу фитыныгъэ къыдэзыхыгъэ командэхэм къафэгушIуагъэх, щыIэныгъэм гъэхъагъэхэр щашIынэу афаIуагъ.

Урысыемрэ Адыгеимрэ ягимн­хэр зэхахьэм щыIугъэх. Мые­къуа­пэ икIэлэцIыкIу ансамблэу «Мые­къуапэ инэфылъэхэм», художественнэ пащэр Нэныжъ Айдэмыр, лъэпкъ къашъохэр къызыхедзэ­хэм, зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр Iэгу къыфытеуагъэх.

КIэлэцIыкIу ансамблэу «Шпаргалкэм», художественнэ пащэр Марина Фатеева, Урысыем илъэпкъхэм языкIыныгъэ гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ орэдыр къыIуагъ, ансамблэм хэт пшъэшъэжъыехэр яорэд дэуджыгъэх.

Хэлажьэхэрэр

1. ДЮСШ Астрахань хэку
2. «Гимназия-1» Дагъыстан
3. «Антарес» Воронеж хэку
4. «Олимп» Пермскэ край
5. МОУ-СОШ-17 Москва хэку
6. «Адыг»

Къэрэщэе-Щэрджэсыр

7. «Озинки» Саратов хэку
8. «Копейчанка-2»
Челябинскэ хэку
9. ДЮСШ-Кель Карелиер
10. «Водник»
Республикэу Чувашиер
11. «Царицыно» Москва
12. «Тайфунчик» Къырым
13. СОШ-7 Ставрополь край
14. «Олимп-2017»
Краснодар край
15. «Дружина» Кемеровэ хэку
16. «Строитель» Татарстан.Апэрэ ешIэгъухэр

Астрахань хэку — Пермскэ край — 8:0, Къэрэщэе-Щэрджэсым къикIыгъэхэр Саратов хэкум 2:0-у текIуагъэх. Чувашиер Москва икомандэ IукIагъ. «Гимназия-1-р» 9:1-у Воронеж хэкум текIуагъ.

Къэрэщэе-Щэрджэсым икомандэу «Адыгэм» адыгэ быракъыр зэнэкъокъум щигъэбыбэтагъ. Клу­бым ипрезидентэу Кундэхъу Виталий, тренерэу Айбазэ Артур къытаIуагъ апэрэ чIыпIэхэм зэрафэбэнэщтхэр.

Зэнэкъокъур мэкъуогъум и 29-м аухыщт, ешIакIохэм тимузейхэр, чIыпIэ дахэхэр зэрагъэлъэгъущтых.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщыте­тхыгъэх.

 

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.