ЯзыкIыныгъэ мэпытэ

Зэнэкъокъоу «ЗыкIыныгъ» зыфиIорэр дзюдомкIэ къалэу Керчь щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм бэнэкIо 200 ахэлэжьагъ.

Донецкэ народнэ республикэм, Геленджик, Краснодар, Севастополь, Ялтэ, Адыгеим ибэнакIохэр дзюдомкIэ алырэгъум щызэнэ­къокъугъэх. Нэхэе Бислъан, кг 42-рэ, Эдуард Мирошниковым, кг 50, НатIэкъо Мэдин, кг 55-рэ, ХьакIэмыз Амир, кг 60, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. БэнакIохэр тренерэу Роман Оробцовым егъасэх.

Пшъашъэхэм язэIукIэгъухэм Дарья Головиновам апэрэ чIыпIэр къащихьыгъ, тренерхэу Мерэм Саидэрэ Беданыкъо Байзэтрэ ипащэх.

Дзыбэ Алый, кг 46-рэ, Шъынэхъо Аслъан, кг 42-рэ, Пщыжъ СултIан, кг 38-рэ, Дахъу Алан, кг 55-рэ, ятIонэрэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. Тренерхэу Р. Оробцовыр, С. Мерэмыр, Б. Беданыкъор япащэх. Ваган Григорян, кг 81-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэм ягъэпытэн фэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къоу «ЗыкIыныгъэр» гъэшIэгъонэу кIуагъэ, ныбжьыкIэхэр нэIуасэ зэфэ­хъугъэх.

Сурэтым итхэр: Адыгеим икомандэ фэбэнагъэхэр.