Сэтэнае и Мафэ гъэшIэгъоныщт

Мэкъуогъум и 23-м Сэтэнае и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм апэрэу щыкIощт. Зэкъошныгъэм ипчэгоу Мыекъуапэ дэтым IэпэIасэм иеджапIэ щызэхащэщт.

Лъэпкъ IэпэIасэхэм яхудожественнэ IофшIагъэ цIыфхэм нахьышIоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ хэдыкIыным пыщагъэхэ Абрэдж Гощэфыжь, Гумэ Ларисэ, Исае Анжелэ, Цурмыт Рузанэ, Теуцожь Фатимэ, нэмыкIхэм егъэджэн зэхахьэхэр зэхащэщтых.

Гостэкъо Руслъан, ТIэшъу Нурбый, ПIатIыкIо Айдэмыр пхъэм, шъом, фэшъхьафхэм ахашIыкIыгъэхэ пкъыгъохэр къагъэлъэгъощтых. ЗэхэщэкIо купым ипащэу ПIатIыкъо Айдэмыр къызэрэтиIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ IэпыIэгъу къафэхъузэ, рагъэжьэгъэ Iофыр лъагъэкIо­тэщт.

— Нарт эпосым щыцIэрыIо адыгэ пшъашъэу Сэтэнае хэдыкIыным фэIэпэIасэу щытыгъ, щысэ тырахыщтыгъ, — къеIуатэ Гумэ Ларисэ. — Зэхахьэм хэлэжьэщтхэр хэдыкIыным ишъэфхэм ащыдгъэгъозэщтых. 2018-рэ илъэсым мыщ фэдэ Iофтхьабзэ апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ. ХэдыкIынхэм, лъэпкъ Iэмэ-псымэхэр шIы­гъэнхэм ахэлажьэ зышIоигъомэ япчъагъэ хэхъоныгъэ зэрэфэхъурэм тегъэгушIо.

Зэкъошныгъэм ипчэгу пчэдыжьым сыхьатыр 10-м зэхахьэр щаублэщт. Лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэIукIэгъум рагъэблагъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.