Пчъагъэм хагъахъо

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет и Коллегие зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

Спорт еджапIэхэм япащэхэр, тренерхэр, зэхэщэн Iофыгъохэм афэгъэзагъэхэр, журналистхэр зэIукIэгъум къырагъэблэгъагъэх. Комитетым итхьаматэу Дэгужъые Мурат зэхахьэр зэрищагъ.

2018-рэ илъэсым физкультурнэ-спорт Iофыгъохэр зэрагъэцэ­кIагъэхэм, 2019-рэ илъэсым лъэныкъо шъхьаIэхэу къыхагъэщы­хэрэм Коллегием хэтэу Р. Къо­хъужъыр къатегущыIагъ.

Адыгеим спорт псэолъэ 903-мэ Iоф щашIэ. 2017-рэ илъэсым ахэр 897-рэ хъущтыгъэх. Тэхъутэмыкъое районым футбол цIыкIу щешIэнхэм фэшI псэолъитIу къы­щызэIуахыгъ. Кощхьэблэ районым ащ фэдэ ешIэпIи 2, Красногвардейскэ, Джэджэ районхэм зырыз ащагъэпсыгъэх.

Физкультурэм пыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо. 2018-рэ илъэсым бзылъфыгъэу физкультурэм пы­лъыр нэбгырэ мин 57,5-рэ хъущтыгъэ, 2017-рэ илъэсым мин 55,4-м нэсыгъ.

Илъэс 14-м нэс зыныбжьхэу физкультурэм пылъхэм япчъагъэ 2018-рэ илъэсым нэбгырэ мин 63,1-рэ хъущтыгъэ. Илъэс 15 – 30 зыныбжьхэм япчъагъэ мин 60,6-рэ.
Къуаджэм щыпсэухэу физкультурэм ыкIи спортым апылъхэр нэбгырэ мин 85,9-рэ. Къалэм дэсхэу физкультурэм пылъхэм япчъагъи макIэп – мин 45,6-рэ. 2017-рэ илъэсым ахэр нэбгырэ мин 43,6-рэ хъущтыгъэ.

Президент спорт зэIукIэгъу­хэр, спартакиадэхэр, фэшъхьаф зэIукIэгъухэр зэхащэх. Дзэм къу­лыкъушIэ кIощтхэ кIалэхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ, яIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр яIэх. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэ­нэкъокъу­хэр гъэшIэгъонэу респуб­ликэм щэкIох.

ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэн­хэмкIэ 2018-рэ илъэсым зэнэ­къокъухэр зэхащагъэх. Нэбгырэ 7463-м щыщэу 3422-мэ бгъэхэлъ тамыгъэхэр къафагъэшъошэнхэмкIэ шапхъэхэр рагъэкъугъэх.

Спортым хэхъоныгъэхэр ща­шIынхэмкIэ республикэм иIофшIагъэхэм Сергей Кузнецовым зэ­фэ­хьысыжьхэр къышIыгъэх. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем спортым и Министерствэ иунашъо къызэрэщиIоу, спорт лъэпкъ 11-мэ хэушъхьафыкIыгъэу апылъых. Дзюдор, спорт щэрыоныр, атлетикэ псынкIэр, гандболыр, атлетикэ онтэгъур, кушъхьэфэчъэ спортыр, батутыр, футболыр, самбэр. Сэкъатныгъэ зиIэхэр зэнэкъокъухэм шъхьафэу ахэлажьэх.

2018-рэ илъэсым «Урысыем спортымкIэ имастер» зыфиIорэ щытхъуцIэр нэбгырэ 18-мэ къафаусыгъ. Разряд зэфэшъхьафхэр нэбгырэ 2474-мэ яIэ хъугъэ, Уры­сыем спортымкIэ имастер хъунхэмкIэ кандидатым ишапхъэ­хэр 95-мэ рагъэкъугъэх.

Спортышхом гъэхъагъэ щызышIыгъэхэм къахэтэгъэщых Ро­дион Бочковыр — атлетикэ онтэ­гъур, тренерыр Р. Казаков, Александр Евтушенкэр – кушъхьэфэчъэ спор­тыр, тренерыр В. Бородавкин.

Даур Къадырбэч – тхэквондор. – тренерыр В. Есин. СтIашъу Мамыр, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунаим и Кубок, тыжьыныр къыдихыгъэх, тренерыр А. Лелюк. Тембот Ахьмэдхъан ныбжьыкIэхэм я Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащихьыгъ – шъхьафит бэнакIэр.

Вардкез Акопян, Валерий Пономаренкэм, Беданыкъо Заур, Кристина Дюбинам, Александр Алифиренкэм, Елена Ермолинам, Елизавета Ошурковам, Хьат­хъохъу Байзэт, Елена Ермолинам, нэмыкIхэм спортышхом медальхэр къыщахьыгъэх, хэгъэгум ихэ­шы­пыкIыгъэхэ командэхэм аштагъэхэу дунэе зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.
ГТО-м ишапхъэхэр рагъэкъунхэмкIэ республикэм щыкIохэрэ зэIукIэгъухэм Елена Ткаченкэр къатегущыIагъ. Спортымрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэм комитетым итхьаматэу Дэгужъые Мурат иеплъыкIэхэр къыIотагъэх.

Спорт IофшIапIэхэм еджапIэхэм япащэхэр, ДОСААФ-м хэтхэр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх. Анатолий Лелюк, Барцо Тимур, Хьабэхъу Адамэ, Дмитрий Щербаневым, КIуае Хьазрэт, Делэкъо Адамэ, Джарымэкъо Азмэт, Хъот Юныс, Шъхьабэ Сэид, ЦIыкIу Налбый, ХъуакIо Къэплъан, Сихъу Рэмэзан, Кобл Зэид, Татьяна Буграновар, фэшъхьафхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх. ЗытегущыIагъэхэм афэгъэхьыгъэ унашъохэр аштагъэх.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.