ПэщакIэр агъэнэфагъ

УФ-м и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ и Лъэпкъ банк ипащэу агъэнэфагъ Сергей Самойленкэр.

Кадрэ политикэмкIэ Департаментым ипащэу Павел Панкинымрэ УФ-м и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Евгений Эберенцрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ ар нэIуасэ къыфашIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъ АР-м экономикэ хэхъо­ныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ ими­нистрэу Къуанэ Анзаур.

Павел Панкиным къызэриIуа­гъэу, Сергей Самойленкэм иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэригъэцэкIэщтым щэч хэлъэп. Ащ пшъэрылъэу фагъэуцурэр къыгурэIо, хэбзэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэ адыриIэу республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэкIощт.

— Республикэм ибюджет хэхъо, социальнэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу тэгъэцакIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — ТапэкIи гъэхъэгъушIухэр тшIынымкIэ Гупчэ банкым уасэу къытфишIырэм мэхьанэшхо иI.

ЛъэныкъуитIури тапэкIэ чанэу зэрэзэдэлэжьэщтхэр IофшIэгъу зэIукIэгъум къыщыхагъэщыгъ. Республикэм щыпсэурэ цIыфхэм финанс фэIо-фашIэхэм алъэныкъокIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэ­ныр зыдэлэжьэщтхэ Iофыгъо шъхьаIэу къыхагъэ­щыгъэмэ ащыщ. Джащ фэдэу социальнэ ыкIи нэмыкI проектхэу шъолъы­рым иэкономикэ зэхъокIыныгъэшIухэм афэзыщэщтхэми Iоф адашIэщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.