ПIалъэхэм адиштэу

Инвестиционннэ проектэу ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ псэуалъэм ишIын республикэм зэрэщырагъэжьагъэм игугъу нахьыпэкIэ къэтшIыгъагъ. Ар блэкIыгъэ 2018-рэ илъэсым АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыштагъ. Ащ ишIуагъэкIэ пстэумкIи сомэ миллион 700 инвестициеу республикэм иэкономикэ къыхэлъхьагъэ хъунэу ары зэрагъэнэфагъэр. Пчэнышъхьэ миних щаIы­гъыным телъытагъэхэу фермищ агъэуцунэу ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къы­щыдагъэкIынхэу комплекс проектым къыдыхэлъытагъ. Апэрэ псэуалъэр Мыекъопэ районым ит поселкэу Трехречнэр ары зыщашIырэр. Шъхьэ мини 2 зыщаIыгъыщт фермэ, ахэм арагъэшхыщтыр зыщашIыщт цех ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къызщыдагъэкIыщтхэ завод цIыкIу ащ хэтыщтых. Щэ литрэ мини 6-м къыщымыкIэу зы сменэм агъэфедэным ар тегъэпсыхьэгъэщт.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, непэ инвесторым Iоф­шIэнхэр пIалъэхэм ашIомыкIэу лъегъэкIуатэх, хигъэкIыгъэхэм игъом зэраухыщтыр къаушыхьаты. Мы уахътэм сомэ миллиони 195-рэ фэдиз хилъхьэгъах. АщкIэ пчэнхэр зыщаIыгъыщтхэ фермэм ипроект агъэпсыгъ, «Зааневская» зыфаIорэ альпийскэ пчэн лъэпкъхэу шъхьэ 1500-рэ къащэнэу ахэр къязыщэщт фирмэм зэзэгъыныгъэ дашIыгъах, оборудование зэфэшъхьафэу ящыкIэгъэщтхэми ауж итых. Джащ фэдэу псэуалъэм псыр къыращэлIэгъах, электричествэм пае подстанциер агъэ­уцу, былым Iусхэр зыщаIыгъыщтхэри агъэпсых. Пчэнхэр зычIэтыщт корпусищым щыщэу апэрэр зэхагъэуцонэу мэфэ благъэхэм рагъэжьэщт, ятIонэрэри ащ ыуж бэкIэ къинэщтэп.

Апэрэ комплексыр зы илъэс­кIэ ашIынэу, къэкIощт 2020-рэ илъэсым аухынышъ, атIупщынэу ары зэрэрахъухьагъэр.

ХЪУТ Нэфсэт.