Лъэпкъ проектхэм япхырыщын пае

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ Лъэпкъ проект 11-мэ ягъэцэкIэн фытегъэпсыхьагъэхэу шъолъыр проект 48-рэ Адыгеим щаштагъ.

Ахэм япхырыщын 2019-рэ илъэсым сомэ миллиарди 3,5-рэ пэIуагъэхьащт. Ащ щыщэу миллиарди 3-р федеральнэ бюджетым къыхэхыгъ.

Проектхэм ягъэцэкIэн пае Региональнэ проектнэ офис республикэм щагъэпсыгъэу Iоф ешIэ. АР-м и ЛIышъхьэ проект­хэм япхырыщыни, мылъкур нахьыбэу федэ къыхьэу зищыкIагъэм пэIугъэхьэгъэными ынаIэ тет зэпыт.

Лъэпкъ проектхэм къады­хэлъытагъэхэр хэзыгъэ имыIэу гъэцэкIэгъэнхэр къулыкъу пэпчъ пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэ­хэм зэращыщыр планернэ зэхэсыгъоу джы­рэблагъэ ышIыгъагъэм ЛIышъхьэм къыщы­хигъэщыгъ. Охътабэ атыра­мыгъэ­кIуадэу, пIалъэхэр лъа­мыгъэ­кIуатэхэу пстэури игъом агъэ­цэкIэныр, агъэнэфэгъэ пчъагъэхэм къащамыгъэкIэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытми къыкIигъэ­т­хъыгъ, министерствэхэм зэкIэми зэдырагъа­штэу Iоф зэда­шIэнэу, графикхэм атемыкIынхэу, амал иIэмэ апэ ишъынхэуи къафигъэпытагъ.

— Экономикэм, социальнэ Iофхэм, транспортым ыкIи коммунальнэ инфраструкту­рэхэм алъэныкъокIэ нахьыбэу хэхъоныгъэхэр тшIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ амалы­шхохэр Льэпкъ проектхэм къытаты, — къыIуагъ ащ. — ЗэшIотхынэу итхъухьэрэ пстэури цIыфэу республикэм щып­сэухэрэм яшIоигъоныгъэхэм адиштэнхэ фае. Ащ тетэу Iоф тшIэмэ, ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу зэрэхъущтым щэч хэлъэп.