ЗэIукIэгъухэм зэдэлэжьэныгъэр къакIэлъэкIо

Фрайбург университетэу Альберт ыкIи Людвиг ацIэкIэ щытым иIофышIэу, профессорэу Оливер Томуш Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым бэмышIэу щыIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх апшъэрэ еджапIэм иректорэу Къуижъ Саидэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан, медицинэ институтым идеканхэр, нэ­мыкIхэри.

Апшъэрэ еджэпIитIумэ язэдэ­лэжьэныгъэ гъэпытэгъэным Оливер Томуш иIахьышIу зэрэ­хэлъыр, ащкIэ лъэшэу зэрэфэразэхэр Къуижъ Саидэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгеим ыкIи Германием ащыIэ апшъэрэ еджэпIитIумэ язэдэлэжьэныгъэ рагъэжьагъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан игукъэкIыкIэ университетитIумэ зэпхыныгъэ азыфагу илъы хъу­гъэ. Фрайбург университетым ипрофессорхэу Кристоф Бодэ ыкIи Оливер Томуш Адыгэ рес­публикэ клиническэ сымэджэщым Iоф щызышIэрэ врачхэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэмрэ лекциехэм къафеджэх. Апшъэрэ еджапIэм нахь дэгъоу зыкъыщызгъэлъэгъогъэ студентхэм Германием ста­жировкэ щахьы.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр загъэ­псыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ бгъэхалъхьэу къыдагъэкIыгъэр ТхьакIущынэ Аслъан хьэкIэ лъапIэм ритыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ тхылъ Оливер Томуш къызэрэфигъэшъошагъэр Къу­ижъ Саидэ къыIуагъ ыкIи профессорыр республикэм зэрэ­щагъэлъапIэрэм ар зэришыхьатыр ректорым игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— БлэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ Фрайбург университетэу Альберт ыкIи Людвиг ацIэкIэ щытымрэ зэзэгъыны­гъэм кIэтхагъэх. ТикъэралыгъокIэ апшъэрэ еджэпIищэу ащ фэдэ зэдэлэжьэныгъэ зиIэщтхэм ти­университет ащыщ хъугъэ. ЗэгурыIоныгъэ тазыфагу илъэу илъэс зэкIэлъыкIохэм Iоф зэрэзэдатшIэрэм мыщ фэдэ зэфэхьысыжьышIу къызэрэкIэкIуагъэм тегъэгушхо, — къыIуагъ Къуижъ Саидэ.

ИIофшIэн уасэу къыфашIырэмрэ шъхьэкIэфэныгъэу къыпагъохырэмрэкIэ зэрафэразэр Оливер Томуш игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Университетым шIэныгъэу къаритырэр зэрифэшъуашэу агъэфедэнэу студентхэм ариIуагъ. А мэфэ дэдэм Германием къикIыгъэ профессорыр студентхэм лекцие къафеджагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.