Чанэу лъыплъэщтых

ЛэжьапкIэм итын, IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр мыукъогъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм, джащ фэдэу хэбзэIахьхэмрэ угъоинхэмрэ афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъып­лъэрэ республикэ межведомственнэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, къулыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

ХэбзэIахьхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэ игуадзэу Марина Мигаенкэм къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъу­лIэу республикэм итхэ бюджет организацие 336-мэ сомэ миллион 30-м ехъу хэбзэIахь къамытыгъэу чIыфэу ателъ.

— Мы илъэсым бэдзэогъум и 1-м нэс чIыфэр къапщыныжьынэу бюджет организациехэм макъэ яжъугъэIу. Бюджет ахъщэр зэрагъэзекIорэм нахь чанэу тылъыплъэн, ар зэрифэшъуашэу зымыгъэцэкIэрэ пащэхэм пшъэ­дэ­кIыжь ядгъэхьын фае, — къыIуагъ Александр Наролиным.

Мы Iофыгъом фэгъэхьыгъэу нэужым къэгущыIагъ экономикэм епхыгъэ бзэ­джэшIагъэхэмкIэ, коррупцием пэшIуекIогъэнымкIэ АР-м и МВД и ГъэIорышIапIэ иотделэу хэбзэIахьхэм алъэныкъокIэ бзэджэшIагъэ зезыхьэхэрэм апэшIуекIогъэным ыкIи бюджет ахъщэм икъэу­хъумэн афэгъэзагъэм ипащэу Мэрэтыкъо Бислъан. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, мы илъэсым пыкIыгъэ уахътэм къыкIоцI НДФЛ-р амытыгъэу чIыфэ ате­лъэу хэбзэIахьхэмкIэ къулыкъум къэбар къыIэкIэхьагъэп.

Зэхэсыгъом изэфэхьысыжьым Адыгеим ибюджет къихьэрэ федэр нахьыбэ шIыгъэным, УФ-м ихэбзэгъэуцугъэ диштэу пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм афэшI мыщ фэгъэзагъэхэ къулыкъухэм Премьер-министрэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.