«ЭкоЦентрэм» къеты

Iофтхьабзэр аухыгъ

ЧIыопсым икъэухъумэнкIэ мыкъэралыгъо гупчэу «НАБУ-Кавказым» илъэс къэс зэхищэрэ Iофтхьабзэу «Горная река — чистые берега» зыфиIорэм икIэух джырэблагъэ зэ­фихьысыжьыгъ.

Мыгъэ мы Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ хэкIым идэщын фэгъэзэгъэ компаниеу ООО-у «ЭкоЦентрэр» гупчэм IэпыIэгъу фэхъугъ. Волонтерхэм къаугъоирэ хэкIыр шъо­лъыр операторым иIофы­шIэхэм Iуащыгъ. Эколог чанхэу нэбгырэ 200-м ехъу Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъ. Ахэм Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс рес­публикэхэр, Краснодар краир ыкIи Ростов хэкур зэпызычырэ псыхъохэм янэпкъхэм шIыхьафхэр ащызэхащагъэх.

Волонтерхэм хэкI дзыо 200-м ехъу къаугъоигъ. Ахэм псыхъо нэпкъхэр къызэрагъэкъабзэхэрэм имызакъоу, экологическэ Iофтхьабзэм къыхэлэ­жьэнхэуи цIыфхэр агъэ­даIощтыгъэх, шIыхьафхэм къащатырахырэ видеороликхэмрэ сурэтхэмри со­циальнэ нэкIубгъохэм арагъахьэщтыгъэх.

Сурэт ыкIи видеоролик техынымкIи зэнэкъокъу зэхащэгъагъ. Ащ текIоныгъэр къыщыдахыгъ Урысые ныбжьыкIэ органи­зациеу «Российские студенческие отряды» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэрэ (ипащэр Ольга Барсук) мэз хъызмэтымкIэ Апшеронскэ техникумым истудентхэмрэ (япащэхэр Юрий Ситничен­кэмрэ Ольга Жигайловамрэ).

ТекIоныгъэр къыдэзы­хыгъэхэм тафэгушIо, зэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэ­хэм чIыопсым икъэухъу­мэн лъэшэу анаIэ зэрэ­тетым фэшI «тхьашъуе­гъэпсэу» ятэIо.

Джыри ахегъахъо

ХэкIым идэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторым пыдза­фэхэм апае контейнерэу иIэхэм джыри ахигъэхъуагъ.

Джырэблагъэ кIэу къыщэфыгъэхэр Мыекъуапэрэ поселкэу Тульскэмрэ ащигъэуцугъэх, адрэ муниципальнэ образованиехэми жъы хъугъэхэр охътэ благъэм ащызэблихъущтых.

Шъолъыр операторым иIофшIэн зыригъэжьагъэм къыщыублагъэу контейнер 800 кIэу ыгъэуцугъах. Ахэм янахьыбэр фэтэ­ры­бэу зэхэт унэхэм ачIэс­хэм хэкIыр зэрахьылIэрэ площадкэхэр ары зыщагъэуцугъэр. Ащ нэмыкIэу Мые­къуапэ иурамэу унэе псэупIэхэр зытетхэм ащыщи щигъэуцугъэх.

Ащ фэдэу унэе псэу­пIэхэм ачIэсхэм хэкIэу къыдахырэр ратэкъонэу контейнерхэр зэрафагъэ­уцугъэхэр апэрэ. Къэлэ администрацием ипроектэу «Бережливое правительство» зыфиIорэм ар къыдыхэлъытэгъагъ. Нэу­жым Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Адэ­мые щыпсэухэрэми афагъэуцугъ. ЦIыфхэм кон­тейнерхэр лъэшэу къа­шъхьапэхэу ыкIи ягъо дэ­дэу къычIэкIыгъ. Ащ фэшI шъолъыр операторым тапэкIэ игъорыгъоу унэе псэупIэхэм ачIэсхэм зэкIэми контейнерхэр афигъэуцунхэ гухэлъ иI.

ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.