Хьэм иIухыжьын аухы

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мыгъэ бжыхьэсэ гектар мини 106-м ехъу Iуахыжьынэу щыт. Ащ щыщэу хьэм, коцым, тритикалем арагъэубытыгъэр мин 99,7-р ары. ТхьамафэкIэ узэкIэIэбэжьмэ хьэм иIухыжьын тичIыгулэжьхэм рагъэжьагъ, гъунэм езыфылIагъэхэри ахэтых. ЗэкIэмкIи гек­тар 10844-рэ ащ рагъэубытыгъагъ. Ащ щыщэу 8149-р аIожьыгъах. ГурытымкIэ зы гектарым центнер 51,3-рэ къырахы.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ мэкъуогъум и 17-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Красногвардейскэ ыкIи Шэуджэн районхэр гектар пчъагъэу аIожьыгъэмкIэ апэ итых. Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэм хьэ гектар 2120-у апхъыгъагъэм 1745-рэ хагъэ­кIыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 55,7-рэ къырахыжьы.

Шэуджэн районым гектар 2200-рэ бжыхьэсэ хьэм щырагъэубытыгъагъ, 1950-р щаIожьыгъах. Зы гектарым, гурытымкIэ центнер 49-рэ къеты.

Анахьыбэу къызщырахыжьырэр Джэджэ районыр ары. Гектар 2563-у ащ щыхалъхьэгъагъэм щыщэу 2118-р аIо­жьыгъ. Зы гектарым центнер 55,9-рэ фэдиз къырахыжьы.

Кощхьэблэ районри ахэм бэкIэ ауж къенэу пIон плъэкIыщтэп. Бжыхьэсэ хьэ гектар 1196-рэ ащ ичIыгулэжьхэм халъхьагъ. Ащ щыщэу 1020-р Iуахыжьыгъах, гурытымкIэ центнер 53,2-рэ зы гектарым къеты.

Мыекъопэ районымрэ Мые­къуапэрэ ячIыгулэжьхэр ом егъэохъух. Ощххэм апкъ къикIыкIэ бжыхьасэу халъхьагъэр Iуа­хыжьын алъэкIырэп. Мыекъо­пэ районым ичIыгулэжьхэм хьэ гектар 549-у апхъыгъэм ызыныкъу ныIэп аIожьышъугъэр, Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ щыхалъхьэгъэ хьэ гектар 364-м 30-р ары ныIэп щыхагъэкIыгъэр. Ор зэтеуцожьынышъ, лэжьы­гъэм иIухыжьын падзэжьышъунэу чIыгулэжьхэр мэгугъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.