Ащ ишIуагъэкIэ яунэм фэд

Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэу Яблоновскэм дэт я 14-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Солнышко» зыфиIорэм икуп анахьыкIэу N2-м кIорэ сабыйхэм янэ-ятэхэм мы мафэхэм зыкъытфагъэзагъ.

Ахэм якIэлэцIыкIухэр мафэ къэс зыдащэхэрэ IыгъыпIэм, яуахътэ инахьыбэр зыщагъа­кIорэм къащыпэгъокIэу, ар щыIэ зыхъукIэ ягуапэу къычIанэхэу, кIэлэпIоу ЦубытI Маринэ Рэ­мэзан ыпхъум рэзэныгъэ гу­щы­Iэхэр тигъэзет щыфаIо ашIо­игъу.

«Тхьауегъэпсэу тисабыйхэм япIункIэ, ахэм яIыгъынкIэ щэIэгъэшхо къызэрэпхафэрэм, гу­фэбэныгъэу япхьылIэрэм апае! ПIэ шъабэхэм мафэ къэс тисабыйхэр къаIэкIатлъхьэхэ зыхъу­кIэ тицыхьэ телъ яунэхэм арысхэм фэдэу о узэрапылъы­щтым. Опсэу акъылыгъэкIэ, шIулъэгъу инкIэ кIэлэцIыкIухэм узэрадэзекIорэмкIэ! ЯщыIэныгъэкIэ апэрэ десэхэр ахэм къяотых. УиIофшIэн ишIуагъэ­кIэ дунаим итхъагъо, изэмлIэужыгъуагъэ сабыйхэм гу­шIохэзэ къызэIуахы.

Тыгу къыддеIэу тыпфэлъаIо псауныгъэ пытэ уиIэнэу, гъэ­хъагъэхэр пшIынхэу, угу икIо­чIагъэ хэхъо зэпытынэу. Джы­ри зэ опсэу уиIофшIэн дэгъоу зэрэзэшIопхырэм пае!» — къат­хы ны-тыхэм.

Ары, мэхьанэшхо иI уисабый къызыфэбгъэнэщтым, ар ыIыгъ къодыеу щымытэу, шIум, дэхагъэм, акъылыгъэм афищэнхэм. Ащ фэдэ цIыфхэр кIэлэцIыкIум иапэрэ лъэбэкъухэр щыIэны­гъэшхом щишIынэу зыщыри­гъэжьэрэ IыгъыпIэм чIэтынхэр зымыуасэ щыIэп.