Уз щынагъохэр зэрахьэх

Гъэмафэр къызихьагъэм къыщыублагъэу уз щынагъо зезыхьэрэ хьа­цIэ-пIэцIэ лъэпкъэу бамыкIым Адыгэ Республикэм ичIыпIэхэм за­щи­у­шъомбгъугъ.

2019-рэ илъэсым, гъэтхапэм и 14-м къыщегъэжьагъэу бамыкIым зэрихьэрэ уз щынагъом икъыхэгъэщынкIэ Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм тхьамафэ къэс уплъэкIунхэр зэхещэх.

Мэкъуогъум и 5-м ехъулIэу бамыкIыр къяцэкъагъэу нэбгырэ 484-рэ, джащ фэдэу кIэлэцIыкIуи 184-рэ медицинэ учреждениехэм зафагъэзагъэх.

Адыгэ Республикэм бамыкI лъэпкъ 24-у къыщыхагъэщыгъэм щыщэу псауныгъэм иучреждениеу АР-м къэбзэныгъэмрэ эпидемиологиемрэкIэ и Гупчэ илабораторие уплъэ­кIунэу ышIыгъэхэмкIэ бамыкI лъэпкъиплIым уз щынагъо зэрахьэу къыха­гъэщыгъ.

КъэIогъэн фае бамыкIыр щынагъоу зэрэщытыр, ар цIыфым къызецакъэкIэ зэпахырэ узхэу «клещевой боррелиоз», «вирусный энцефалит», «крымская лихорадка» зыфиIохэрэр къеузынхэ зэрилъэкIыщтыр. Арышъ, бамыкIыр цIыфым къе­цэкъагъэмэ, псынкIэу медицинэм иIофышIэхэм зафигъазэмэ нахьышIу.
БамыкIхэм зэрахьэрэ узхэр нахь псынкIэу къыхэгъэщыгъэнхэм фэшI ахэр къызэцэкъа­гъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр псынкIэу алъагъэIэсы нэбгырэ пэпчъ зэпхыгъэ медицинэ учреждениехэм, ахэм алъы­плъэнхэм, учетым хагъэуцонхэм
фэшI.

ЦIыфхэм япсауныгъэ къэу­хъумэгъэным, бамыкIхэм зэра­хьэрэ узхэм ахэр ащыухъу­мэ­гъэнхэм афэшI Роспотребнад­зорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм унашъохэр ышIыгъэх. Ахэм къащыгъэнэфагъэх ба­мыкIхэм апкъ къикIыкIэ цIыфхэм уз зэфэшъхьафхэр къямыузынхэм пае министерствэхэм, ве­домствэхэм, муниципальнэ об­разованиехэм зэшIуахын фэе Iофтхьабзэхэр. Пстэуми апэ рагъэшъырэр цIыфхэм зызыщагъэпсэфырэ, спорт Iофтхьа­бзэхэр зыщыкIонхэу щыт чIыпIэхэр укъэбзыгъэнхэр, ба­мыкIхэр зыгъэкIодырэ щэнаутхэр атеутхэгъэнхэр ары. Джащ фэ­дэу аукъэбзых кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ ыкIи былымхэр зыщагъэхъурэ чIыпIэхэр.

КIАРЭ Фатим.