ДышъитIу, зэкIэмкIи…

Хэгъэгум икIэлэеджакIохэм дзюдомкIэ яя VIII-рэ Гъэмэфэ Спартакиадэ ия 2-рэ едзыгъо Ермэл­хьа­блэ щыкIуагъ. Адыгеим ибэнэкIуитIумэ дышъэр къыдахыгъ.

Сурэтым итхэр: Ермэлхьаблэ щыкIогъэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.

Астрахань, Волгоград, Ростов хэкухэм, къалэу Севастополь, Къырым, Къалмыкъым, Краснодар краим, Адыгеим якIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэIукIагъэх. ЖакIэмыкъо Темыркъан, кг 60, Григорий Саакян, кг 73-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Рэмэзан ыгъэсэрэ ЖакIэмыкъо Темыркъан дышъэр къызэрэдихыгъэм фэшI бэкIэ тегъэгугъэ. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Сергей Шутовыр Григорий Саакян ипащ. БэнакIом сэнаущыгъэ хэлъ.

Эдуард Мирошниковым, кг 50, Мыгу Инвер, кг 90-рэ, Гурам Бендилиани, кг 90-м къехъу, ятIонэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Тренерхэу Роман Оробцовым, Беданыкъо Рэ­мэзан, Мерэм Саидэ, Сергей Шутовым бэнакIохэр агъасэх.

Мэрэтыкъо Айдэмыр, кг 46-рэ, КушпIэ Къэплъан, кг 55-рэ, УдыкIэко Бислъан, кг 66-рэ, Ваган Григорян, кг 81-рэ, Людмила Голодовам, кг 57-рэ, ПIатIыкъо Заринэ, кг 63-рэ, Мыгу Миланэ, кг 70-рэ, Екатерина Соловьевам, кг 70-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Тренерхэу Шъынэхъо Мурат, Бэгъэдыр Руслъан, Джарымэкъо Рустам, Чэтыжъ Заур, Роман Оробцовыр, Хьабэхъу Руслъан, Арман Галстян, Мерэм Саидэ, Беданыкъо Байзэт, Нэныжъ Байзэт бэнакIохэм япащэх.

ЖакIэмыкъо Темыркъанрэ Григорий Саакянрэ Урысыем икIэух Спартакиадэу бэдзэогъум и 11 — 14-м къалэу Череповец щыкIощтым хэлэжьэщтых.