ЦIыфхэр зэфэзыщэщт мэфэкI

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «МПК-у Мыекъопэ пивэшI заводыр» кIэщакIо зыфэхъурэ къэлэ мэфэкIэу «Квасым ыкIи лимонадым яфестиваль» зыфиIорэр мэкъуогъум и I5-м зэхащэщт.

ЩэпIэ гупчэу «Майкоп Молл» зыфиIорэм шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури къырагъэблагъэ.

ЗэхэщакIохэм къызэраIуа­гъэмкIэ, Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр псауныгъэм игъэ­пытэн цIыфхэр нахь фащэнхэр, узыгъэутэшъонэу щымыт шъо­нэу, пкъышъолымкIэ зишIуагъэ къакIоу заводым къыди­гъэкIырэр арагъэуплъэкIуныр, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм кIэлэцIыкIухэр ыкIи ны-тыхэр агъэчэфынхэр ары.
Фестивалыр «Диско 90-х» зыфиIорэ шъуашэм илъэу ре­кIокIынэу агъэнафэ. КIэлэцIыкIухэм апае зэнэкъокъухэр, зыныбжь хэкIотагъэхэри зыщычэфыщтхэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр къыдыхэлъытагъэх. Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къеблагъэхэрэм квасыр ыкIи лимонадыр ыпкIэ хэмылъэу ауплъэкIун амал яIэщт.

Квасыр ыкIи лимонадыр зи­кIасэхэр, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр зышIогъэшIэгъонхэр, мэфэ къызэрыкIор мэфэкIэу зыгъакIо зышIоигъохэр зэкIэ зэхахьэм къырагъэблэгъагъэх. Бэдзэрэу Черемушкэм ыпкIэ хэмылъэу ШАТТЛ сыхьатныкъо пэпчъ IукIыщт ыкIи мэфэкIыр зыщыкIорэ чIыпIэм цIыфхэр рищэлIэщтых.

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм зэрагъэнафэрэмкIэ, мэфэкIым нэбгырэ 1500-рэ фэдиз къекIо­лIэщт.
(Тикорр.).