ХагъэунэфыкIэу чIыпIищ

Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъалэу Тэрч самбэмкIэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх. К. Пэнагом ыцIэкIэ агъэ­нэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхын спорт­сменхэр фэбэнагъэх.

Хэгъэгум ишъолъыр 15-мэ къарыкIыгъэхэр алырэгъум щызэIукIагъэх. Адыгэ Республикэм самбэмкIэ иеджапIэ итренерэу Джарымэкъо Аслъан къызэрэтиIуагъэу, бэнэкIуи 100 фэдиз текIоныгъэм фэбэнагъ. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыхэрэм «Урысыем спортымкIэ имастер» зыфиIорэ щытхъуцIэр къафаусынэу зэрэщытым имэхьанэ зэхэща­кIохэм къыхагъэщыгъ.

Джарымэкъо Долэт, кг 74-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. БэнакIор Д. Хьакурынэмрэ А. Джарымэкъомрэ агъасэ. Мые­къопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжыр Джарымэкъо Долэт къыухыгъ, икъулайныгъэ хигъэхъонымкIэ ишъыпкъэу Iоф зыдешIэжьы.

ТхьакIущынэ Ахьмэд, кг 100, тыжьыныр къыфагъэшъошагъ, тренерхэу Д. Хьакурынэмрэ К. Куржьымрэ ипащэх.

Дэхъужь Хъызыр, кг 57-рэ, ящэ­нэрэ чIыпIэр къыхьыгъ, тре­нер­хэу Д. Хьакурынэмрэ М. Дэ­хъужьым­рэ агъасэ.

Сурэтым итхэр: тренерэу Джарымэкъо Аслъан хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ бэнакIохэм ахэт.