Ныбжьым емылъытыгъэу тызэфещэ

Красногвардейскэ районым зыныбжь хэкIотагъэхэр зыхэлэжьэхэрэ спорт зэнэкъокъухэр гъэшIэгъонэу щызэхащэх. ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр язэрэмыгъашIэу яIэпэIэсэныгъэ нэбгырабэмэ къагъэлъагъо.

Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ спорт зэIукIэгъухэм шахмат ешIэхэрэр ащызэнэкъокъугъэх. Iофтхьабзэм икIэщакIоу Къулэ Мэджыдэ зэхахьэм къыщиIуагъ къоджэ ыкIи къутыр псэупIэхэм къарыкIыгъэхэм лъэшэу зэрафэразэр. Физкультурэм, спортым ныбжьыкIэхэр апыщэгъэнхэм, Iоф зышIэхэрэм, пенсием щыIэхэм япсауныгъэ агъэпытэным афэшI зэнэкъокъухэм ямэхьанэ зыкъе­гъэIэтыгъэным пылъых.

Спорт зэIукIэгъухэм яхьылIагъэхэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр щыIэныгъэм диштэхэу гъэпсыгъэх. Красногвардейскэ районыр Адыгэ Республикэм изэнэкъо­къухэм зэрахэлажьэрэр, гъэхъагъэу ащишIырэр тхыгъэхэм къаIуатэ. Хагъэу­нэфыкIхэрэ чIыпIэхэу 2013-рэ илъэсым къыщыублагъэу спортсменхэм къыдахыгъэхэм уагъэгушхо.

Къулэ Мэджыдэ изэфэхьысыжьхэм къызэращыхигъэщыгъэу, зыныбжь хэкIотагъэхэр районым илэжьакIохэм щысэшIу афэхъух. Красногвардейскэ щыпсэурэ Алексей Асриевыр 1936-рэ илъэсым къэхъугъ. Илъэс 83-рэ ыныбжьэу ша­х­матхэмкIэ гъэхъагъэхэр ешIых. Р. Ор­къыжъэкъом, В. Иофе, С. Меркуловым, С. Федоровым, С. Краеваям, Н. Солодовниковым, А. Багъырэкъом, А. Къэлэшъаом, Ф. Цэим, зэшъхьэгъусэхэу Михаил ыкIи Ольга Родинхэм, нэмыкIхэм спорт зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къа­щыдахых. Урысыем атлетикэ псынкIэмкIэ изэIукIэгъухэм ахэлажьэхэрэри тирайон щэпсэух.

Еленовскэ щыщэу В. Дюминыр, Джамбэчые щыпсэурэ Хь. Чэужъыр, нэ­мыкIхэри районым испорт щашIэх. М. Пщыкъанэр дартсымкIэ, шахматхэмкIэ хэгъэгум изэнэкъокъухэм ахэлэжьагъ. А. Бжьэмыхъор, А. Хъуажъыр, Э. Хъунэр, Н. Адагор, Хь. Джолэкъор, Б. Бароныр, О. Шъаукъор, А. Назаровар, Т. Хьэжъма­къэр, Т. Тхылъанэр спорт зэIукIэгъухэм ахэлажьэх, къоджэ щыIакIэм щысэшIу къыщагъэлъагъо. Владимир Стародубцевыр 1940-рэ илъэсым къэхъугъ. Заом икIэлэцIыкIухэм ар ащыщ, физкультурэм пыщагъ. Районым щыкIохэрэ спорт зэIукIэгъухэм ветераныр ащытэлъэгъу. Метри 100 ыкIи метрэ 400 къэзычъыхэ­рэм абгъукIэ мэуцушъ, зэнэкъокъум хэлажьэ. Ветераныр художественнэ самодеятельностым хэт, орэд къыIоныр лъэшэу ыгу рехьы.

Красногвардейскэ икомандэ зэнэ­къокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, улапэхэм ятIонэрэ, хьатикъуаехэм ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

Спортыр – щыIэныгъ. Ащ цIыфхэр зэфещэх, нэIуасэ зэфешIых. ШIум, узынчъэныгъэм уакъыфеIэты. Спортым зыщыууплъэкIужьын олъэкIы. ЩыIэныгъэм илъэгапIэхэм уафэкIонымкIэ зэнэкъокъу­хэм узыфагъасэрэр макIэп. Тыныбжь хэкIотагъэмэ, ащ къикIырэп тищыIэ­кIэ-псэукIэ мыгъэшIэгъонэу. ЦIыф пэпчъ лъэкIэу иIэр зыдишIэжьынымкIэ физкультурэр иIэпыIэгъушIу. Шъхьахынагъэ къызыхэтымыгъафэу спорт зэIукIэгъу­хэм тахэлажьэ. Лъэпкъ шэн-хабзэхэр щыIэныгъэм къыщытыухъумэнхэмкIэ физкультурэмрэ спортымрэ тагъэгу­шхо.

Красногвардейскэ районым иад­министрацие ипащэу Осмэн Альберт икIэлэгъум спортышхом пыщагъэу щытыгъ, зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдихыщтыгъэх. Ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэм районым иIэшъхьэтет, спорт гъэIорышIапIэм ипащэу Аббэсэ Мурат IэпыIэгъу афэ­хъух. Зэнэкъокъухэм тахэлэжьэным фэшI пащэхэр тизэхэщакIох, тиупчIэжьэгъух. Псауныгъэр зыщыпытэм IофшIэныри нахьышIоу щылъэкIуатэ.

Пщыкъэнэ Май.