НахьышIум тыфэкIо

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат джырэблагъэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Адыгэ Республикэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэ­къокъу инхэр щызэхащэх, — къе­Iуатэ Хьасанэкъо Мурат. — Аужырэ илъэсхэм Адыгеим спорт псэолъабэ къыщызэIуахыгъ.

— Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ стадиони 3, спорт Унэшхуи 4, нэмыкIхэри щагъэпсыгъэх.

— Спорт щэрыуапIэу Мые­къуапэ икъыблэ дэхьапIэ къыщызэIуахыгъэм фэдэ Урысыешхом итэп. Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэхэ командэхэм егъэджэпIэ-зыгъэ­сапIэ афэхъущт. Спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэнэкъокъубэ щэ­кIо. Псы спортым зыфэзыгъа­сэхэрэм псэолъакIэхэр афашIыгъэх.

— Кобл Якъубэ ыцIэ зы­хьырэ спорт Унэшхом дзюдомкIэ, гандболымкIэ, спорт гимнастикэмкIэ, фэшъхьафхэмкIэ зэ­нэкъо­къухэр щызэхащэх.

— Кобл Якъубэ кIэщакIо зы­фэхъугъэ спорт Унэшхоу Мые­къуапэ щагъэпсыгъэр итеплъэкIэ дахэ. Хэгъэгу зэнэкъокъу инхэр щызэхащэх.

— Мурат, мэкъуогъум и 15 — 16-м Урысыем ия VII-рэ спорт зэIукIэгъу­хэр Мыекъуапэ дзюдомкIэ щыкIощтых.

— СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ шIэжь зэнэ­къокъур фэгъэхьыгъ. ДзюдомкIэ бэ­накIохэм ямызакъоу, Кобл Якъубэ Iоф дэзышIагъэхэр, спортым щыцIэрыIохэр, шIэжьыр зы­гъэлъапIэхэрэр зэхахьэм хэлэ­жьэщтых.

— Къэралыгъо Думэм иде­путатэу ущыт. Шъуи­зэIукIэгъухэм спортым ехьылIагъэхэ Iо­фыгъохэу къащышъуIэтыхэрэм Адыгеим ыцIэ къыщыраIорэба?

— ТизэдэгущыIэгъу къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, спорт псэуа­лъэхэр тиреспубликэ зэрэщашIы­хэрэм мэхьанэ ин етэты. НахьыпэкIэ спорт Унэшхо тимыIагъэми, дунаим, Европэм, Олимпиадэ джэгунхэм медальхэр къащахьыщтыгъэх. Опытэу щыIэр нахьышIоу зэрэдгъэфедэщтыр ары непэ тызэгупшысэрэр.

— ДзюдомкIэ судьяу Бэрзэдж Светланэ Налщык щэпсэу. Адыгеим ­испортсменхэм ар алъэ­плъэ. Зэкъош респуб­ликэ­хэр зэрэзэлъыкIохэ­рэм имэхьанэ зыкъиIэтыгъэу елъытэ.

— Сэри ащ десэгъаштэ. ­Адыгэ быракъым чIэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыхэу сэлъэгъух. Къэбэртэе-Бэлъкъарым къыщы­хъугъэхэу Адыгеим щагъэса­гъэ­хэм Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим изэнэкъокъухэм дышъэр къащахьыгъ. Тао Хьэсанбый Уры­сыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI. Спортышхом нэмыкIхэри щы­лъыкIотагъэх.

— Мурат, Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэу сыда джыри тигъэзетеджэхэм къяпIо пшIоигъор?

— Адыгэ Республикэм иIэ­шъхьэтетхэм спортым зегъэу­шъомбгъугъэнымкIэ Iофыгъуабэ агъэцакIэ. IэнатIэу сызыIутыр къыдэслъытэзэ, Адыгеим испорт изыкъегъэIэтын сиIахь хэсшIы­хьащт. Спортым лъэпкъхэр зэфе­щэх, псауныгъэр егъэпытэ. Сыфай физ­культурэм пыщагъэхэм япчъа­гъэ хэхъонэу, ящыIэныгъэ нахьышIу хъунэу.

Сурэтым итхэр: Хьасанэкъо Муратрэ Бэрзэдж Светланэрэ зэнэкъокъум гъэхъагъэ щызы­шIыгъэхэм афэгушIох.