Мэкъуогъум и 12-р — Урысыем и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Урысыем и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

1990-рэ илъэсым мэкъуогъум и 12-м щыIэгъэ хъугъэ-шIагъэр Урысыем итарихъкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщыгъ. Мы мафэр ары тихэгъэгу инэкIубгъуакIэ къызэIухыгъэ зыхъугъэр.

Ащ къыкIэлъыкIогъэ илъэсхэм къакIоцI Урысыем бэ щызэхъо­кIыгъэр. Непэ тихэгъэгу дунаим шъхьэкIафэу къыщыфашIырэр ыгъэпытэзэ, илъэпкъ федэхэр къэзыухъумэн зылъэкIырэ, ицыхьэ зытелъыжьэу ыпэкIэ лъыкIотэрэ, зиэкономикэ хэхъоныгъэ фэзышIырэ, цIыфхэм яфэшъошэ щыIакIэ яIэнымкIэ амалхэр языгъэгъотырэ къэралыгъоу хъугъэ.

А зэкIэ IофшIэнышхом къыкIэкIуагъ, тиреспубликэрэ тихэгъэ­гурэ гъэхъагъэ хэлъэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэмкIэ ткIуачIэ зэкIэми зэрэзэдгъэуIурэм ишIуагъэу ар плъытэн плъэкIыщт.

Адыгеим щыпсэухэрэм язэгурыIоныгъэрэ ягуетыныгъэрэ яшIуа­гъэкIэ Адыгеимрэ Урысыемрэ тапэкIи гъэхъэгъакIэхэр зэрашIыщтхэм, тикъэралыгъо ихэхъоныгъэ тэри тиIахь гъэнэ­фагъэ зэ­рэхэтшIыхьащтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнхэу, дунаир мамырэу шъупсэунэу шъуфэтэIо! Мы мэфэкIыр УрысыякIэм, ащ инеущырэ мафэ ятамыгъэу ренэу щэрэт!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный