Зыбзэ шIу зылъэгъурэ адыгэ пшъашъ

ЦIыфыр къэзыгъэдахэрэр ишэн, иIофшIэн, ихабз, ицIыфыгъ, иадыгагъ, игъэсэныгъ, игукIэгъу.

Къуаджэу Псэйтыку адыгэ чылэ дахэу шапсыгъэ шъолъырым ис. Еджэн-гъэсэныгъэ зиIэу къыдэкIыгъэр бэдэдэ мэхъу. Адыгэ шэн-зэхэтыкIэ дахэ зыдэлъ къуадж. А къуаджэм къыщы­хъугъ Хъущт Мирэ Щэбанэ ыпхъур. Унэгъо зэкIужьэу адыгэ шэн-хэбзэ дахэ зэры­лъым Мирэ щапIугъ. Ар кIэлэегъэджэ унагъу. Янэу Сари, ятэу Щэбани кIэлэегъаджэхэу илъэс 40 Iоф ашIагъ. Хъущт Щэбанэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» икорреспондентэу илъэс пчъагъэрэ Iоф щишIагъ. Сабыир къызэрыхъухьэрэ уна­гъом мэхьанэшхо иI. Мирэ ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу тхылъ­еджэ­ныр шIу ылъэгъоу къэтэджыгъ. Я 10-рэ классыр къызеухым апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыгъ. Адыгэ Республикэм ителевидение телеведущэу бэрэ Iоф щишIагъ. Мы мафэхэм, Тэхъу­тэмыкъое телевидением иIофшIэн зыригъэжьэ­рэ уахътэм ехъулIэу, къуа­джэм дэс цIыфхэри телевидением еп­лъынхэу зыфагъэхьазыры. Районым ихъу­хьэхэрэ къэбархэм, нэмыкI темэ гъэшIэгъонхэм якъэIо­тэн, якъэгъэлъэ­гъон цIыфхэр паплъэу щэсых.

Мирэ ыгъэхьазырхэрэр шIэжь хъугъэ— шIагъэхэм яхьылIагъэхэу щытых. Ахэм заом хэлэжьагъэхэу наградэ инхэр зиIэхэм афэгъэхьыгъэу, къэзымыгъэзэжьыгъэхэу лIы­хъужъныгъэ зезыхьагъэ­хэм ясурэтхэр къыдигъэлъагъохэзэ, къыщиIотагъэх. ЦIыфхэм яIахьылхэм, ягупсэхэм, ятэжъхэм агъэхъагъэхэр джыри зэ агу къе­гъэ­кIы­жьых. Пхъорэлъф­хэр ятэжъ пIашъэхэм арыгушхонхэм, пIуныгъэм, гукIэгъуныгъэм ахэр афепIух.

Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые имэфэкI фэгъэхьыгъэу къыгъэхьазырыгъэм цIыф­хэр рыгущыIагъэх. КIэлэцIыкIухэу зымышIэхэрэм а лIыр зыфэдагъэр ари­гъэшIагъ, яшIэныгъэ хигъэхъуагъ.

Шапсыгъэ усакIоу Жэнэ Къырымызэ фэгъэхьыгъэ къэтыныр лъэшэу цIыфхэм агу рихьыгъ. Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэ­хэ усэхэр зэхэтэу зы тхылъэу къызэрэ­дэкIыщтыр, а Iофым ыуж усакIом ыкъоу Заур ыуж зэритыр цIыфхэм ягопагъ.

Сыда Мирэ икъэтынхэр цIыфхэм зыкIякIасэхэр ыкIи ахэм зыкIяжэхэрэр?

Хъущт Мирэ ыгъэхьазырхэрэр зэрэгъэшIэгъонхэм нэмыкIэу, адыгэбзэ жэбзэ къабзэ Iулъэу, къыIорэ гущыIэм купкI иIэу, упкIэпкIыгъэу къыIохэрэм гупшысэм ухащэ, сыд фэдизрэ уедэIугъэми уезэщырэп, уахътэр зэрэкIорэр умышIэу дахэу макIо. Джары цIыфхэу едэIухэрэм шъхьэкIэфэныгъэ ин зыкIыфашIырэр. Мирэ ытхыгъэ тхылъмэ узяджэрэм, ахэр зыгорэм пэпшIынхэ плъэкIырэп. Наградэ инэу цIыфхэм аратырэр Хъущт Мирэ фагъэшъуашэмэ (къыратымэ), цIыфхэм ягопэщтэу, ар тефэу зэралъы­тэрэр къаIо. Непэ Мирэ иIофшIэни ищыIэныгъи ыгу етыгъэу зэригъэцакIэрэм пае «тхьауегъэпсэу!» етэIо. Хъущт Мирэ зыбзэ шIу зылъэгъу­рэ адыгэ пшъашъ.

Опсэу, Мир!

ЦIыфхэм ялъэIу зыгъэцэкIагъэр Хьа­хъурэтэ Свет, IофшIэным
иветеран, культурэм изаслуженнэ IофышI.
Натыхъуай.