ГъэIорышIапIэм пэщакIэ иI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м ошIэ-дэмышIэ Iофхэмк1э и Министерствэ Ростов хэкумкIэ и ГъэIорышIэпIэ ШъхьаIэ ипащэу Вячеслав Бутко тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр На­ролинымрэ Адыгеим и ЛIы­шъхьэрэ министрэхэм я Ка­би­нетрэ я Администрацие ипа­щэу ТхьакIущынэ Муратрэ.

Федеральнэ ведомствэм ипа­щэхэм япшъэрылъкIэ Вячеслав Бутко Адыгеим къэкIуагъ ыкIи УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу агъэнэфэгъэ Александр Зыбкиным нэIуасэ фишIыгъэх. Мы IэнатIэм ыпэкIэ Iутыгъэ ыкIи ведомствэм и ГъэIорышIапIэу Новгородскэ хэкум щыIэм ипащэ игуадзэу агъэнэфэгъэ ХьацIыкIу СултIан ащ зэблихъугъ.

В.Бутко къэгущыIэзэ IэнатIэм Iуагъэхьэгъэ А. Зыбкиныр опытышхо зыIэкIэлъ ыкIи сыд фэдэ лъэныкъокIи узщыгугъын плъэкIыщт пащэу зэрэщытыр, чIыпIэ зэфэшъхьафхэм, ахэм ахэхьэ Адыгеири, къулыкъур зэращихьыгъэр хигъэунэфы­кIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы къулыкъум и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм непэ ыгъэцэкIэн ыкIи IофшIэныр зыщигъэлъэшын фэе пшъэрылъыбэ ыпашъхьэ щыт. Ахэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэм министракIэм ынаIэ тыригъэтыным зэрэщыгугъырэр риIуагъ. Пащэм тишъолъыр къу­лыкъур зэрэщихьыгъэм мэхьа­нэшхо иIэу АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр чIыпIэ кад­рэхэм ягъэхьазырын, ГъэIоры­шIа­пIэм иколлектив зэгурыIоныгъэ хэлъэу Iоф ышIэным, ащ иматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу шIыгъэным пы­лъынхэр арых.

— Псыкъиуным, нэмыкI ошIэ-дэмышIагъэхэм къызда­хьырэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьынкIэ зэрифэшъуашэу, шIуагъэ къытэу Iоф зэдэтэшIэ, ащкIэ опытышхо тIэкIэлъ. Пстэуми анахь шъхьаIэр республикэм щыпсэухэрэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэным тызэ­гъу­сэу Iоф дэтшIэныр ары, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Цыхьэу къыфашIыгъэр, къулыкъушIэхэр, цIыфхэр къызэ­рэщыгугъыхэрэр къыгъэшъыпкъэжьыным, опытэу IэкIэлъыр къызфигъэфедэзэ министерствэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ишъыпкъэу зэрэпылъыщтыр А.Зыбкиным къыIуагъ. АщкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ, профильнэ Министерствэм ипащэхэм зэрафэразэр хигъэунэфыкIыгъ. Пшъэрылъхэр, гухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм фэшI республикэм ихэбзэ къулыкъухэм чанэу Iоф адишIэным зэрэфэхьазырыр хигъэу­нэфыкIыгъ.

Александр Зыбкиныр 1965-рэ илъэсым чъэпыогъум и 14-м Белоруссием ит псэупIэу Ост­ровец къыщыхъугъ. Москва дэт Апшъэрэ дзэ команднэ учи­лищыр къыухыгъ. Взводым, ро­тэм якомандирэу, батальоным иштаб ипащэу къулыкъур ыхьыгъ. 1998 — 2009-рэ илъэс­хэм полкым иштаб ипэщагъ ыкIи икомандирыгъ.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ АдыгеимкIэ и ГъэIорышIэпIэ ШъхьаIэ къулыкъур щылъигъэкIотагъ. Ащ ыуж УФ-м и МЧС и Кавказ шъолъыр гупчэ игъэIорышIапIэ ипащэ игодзагъ. Къулыкъур зи­хьырэм щегъэжьагъэу къэра­лыгъо тын зэфэшъхьафхэр къы­фагъэшъошагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.