Гужъуагъэу уфэгушIоныри емыкIоп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ илIыкIоу тигъунэгъу Краснодар краим игубернатор дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый ыныбжь жъоныгъокIэ мазэм и 8-м илъэс 65-рэ хъугъэ.

ЦIыфым игъашIэ ащ фэдэ мэфэкIыр зэ нахь къызэрэхэмыфэрэр къыдэт­лъытэзэ, гужъогъаIоми, лъытэныгъэшхо зыфэтшIэу, иIофшIагъэхэмкIэ, ицIыфышIугъэкIэ республикэми, краими дэгъоу ащызэлъашIэрэ Хьатэгъу Налбый ыныбжь илъэс 65-рэ зэрэхъугъэмкIэ тыфэгушIо. ТыфэлъаIо ипсауныгъэ пытэнэу, ибын-унагъо, икъош-Iахьылхэм адэтхъэ­жьынэу, иIофшIагъэхэм ахигъэ­хъонэу, зэрэцIыфышIу къызэрыкIоу къэнэжьынэу, зэгъунэгъу регионитIумэ азыфагу илъ зэкъошныгъэр ыгъэпытэнэу, ащкIэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэщыгугъырэр щытхъу хэлъэу ыгъэцэкIэнэу, шIоу, дэгъоу, дахэу щыIэр къыдэхъунэу, бэгъашIэ хъунэу тыфэ­лъаIо.

Хьатэгъу Налбый иныбжьыкIэгъум къыщегъэжьагъэу зыфагъазэрэр еIолIапIэ имыIэу дэгъоу ыгъэцакIэзэ щыIэныгъэм игъогу дахэу къырыкIуагъ. Краснодар апчышI заводым ипащэ игодзагъ, Адыгэкъалэ гъомылэпхъэшI комбинат щигъэпсыгъагъ, Пэнэжьыкъое гъомылэпхъэшI комбинатым игенеральнэ директорыгъ, Адыгэ Республикэм и Парламент идепутатыгъ. Ахэм ауж Адыгэкъалэ имэрэу илъэсибгъу фэдизрэ Iоф ышIагъ. Ащ фэдиз уахътэм щэгъогогъо хэдзынхэм ахэлажьэ къэс хэдза­кIохэм янахьыбэм амакъэхэр фатызэ хадзыгъ. Ыгурэ ыпсэрэ етыгъэхэу къалэм изэтегъэ­псыхьан, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным афэлэжьагъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр гурыт еджапIэхэу NN 1-р ыкIи 3-р икIэрыкIэ шъып­къэу аригъэгъэцэкIэжьыгъагъэх, гъогу­хэм асфальт атыраригъэлъхьагъ, сымэджэщым унэшхо къыпашIыхьагъ, инвесторхэр къыригъэблэгъагъэх, къэлэ бюджетым хэхъоныгъэшIухэр ри­гъэшIыгъэх. Лъэшэу ынаIэ зытетыгъэхэм ащыщых заом иветеранхэм, тылым щыIагъэ­хэм, ныбжьыкIэхэм, культурэм иIофы­шIэхэм, кIэлабэ зиIэхэм, зигъот макIэхэм, кIэлэ ибэхэм, унэгъо ныбжьыкIэхэм яфэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэр. Ахэм ыкIи нэмыкI хэхъоны­гъэхэу къалэм ригъэшIыгъэхэу тызщыгъозэ пстэур къэIогъуай.

Къыхэгъэщыгъэн фаехэм ащыщ лъэпкъ гъэзетым иныбджэгъушIоу зэрэщытыр. Нэбгырэ мин 13 нахь зыщымыпсэурэ псэупIищмэ Хьатэгъу Налбый ишIуагъэкIэ «Адыгэ макъэр» экземпляр 600 фэдиз хъоу къащыратхыкIыщтыгъ. Гъэзетым еджэщтыгъ, яIофшIагъэхэр ащ къихьэхэмэ шIоигъощтыгъ, ащ фэшI район Iофтхьабзэхэм таригъэблагъэ­щтыгъ… Тыфэраз.

ЩыIэныгъэм исыд фэдэ лъэныкъокIи джары иIофшIэкIагъэр. Аущтэу зэрэщытым фэшI республикэм иятIонэрэ къалэ изэтегъэпсыхьанкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Хьатэгъу Налбый ренэу IэпыIэгъу къыфэхъу­щтыгъ.

Джары ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ щыIэгъэ зэIукIэгъум Хьатэгъу Налбый нэмыкI IофшIапIэ зэрэIуигъахьэрэр къариIонэу къызэкIом иIоф­шIэгъухэр къызкIыхигъэщыгъэхэр.

Опсэу, Налбый, тэгугъэ ти ЛIышъхьэ къызэрэпщыгугъырэр къэбгъэшъыпкъэ­жьынэу, уищытхъоу аIорэм хэбгъахъозэ ущыIэнэу тыпфэлъаIо.

Нэхэе Рэмэзан.