ЯзекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъаIо

КIэлэпIупкIэр игъом зымытыхэрэм язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурыгъэIогъэным, зытефэхэрэм пшъэдэкIыжь пхъашэ ягъэхьыгъэным хьыкум приставхэм анаIэ тет.

Пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъухэрэм ежь ышъхьэкIэ лъэплъэ республикэм ихьыкум пристав шъхьаIэ. Хэбзэгъэуцугъэм мы лъэныкъомкIэ къыди­лъытэхэрэ шапхъэхэр агъэлъэшыгъэх, ны-тыхэу зипшъэрылъхэр зымыгъэцакIэхэрэм уголовнэ Iофхэр къапагъэтаджэхэу къыхэкIы. Ащ Iофыр нэшъумыгъэсэу, алиментхэр игъом ыкIи икъоу шъутынхэу хьыкум приставхэр къышъоджэх.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофтхьабзэу «Хьыкум пристав­хэр — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэр илъэс къэс зэхещэ. АлиментхэмкIэ чIыфэхэр къа­Iы­хыжьыгъэнхэм пае зипшъэ­рылъхэр зымыгъэцакIэхэрэ ны-тыхэм адэжь хьыкум приставхэр макIох, ахэм адэгущыIэх, язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъэIо. Сабыим ипIункIэ хэбзэгъэуцугъэм къыгъэна­фэхэрэ лъэныкъохэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтым да­кIоу, уголовнэ Iофи къафызэIуахын зэралъэкIыщтыр араIо.

ЗэдэгущыIэгъухэм ахэлажьэх динлэжьхэр, муниципальнэ образованиехэм, гурыт еджапIэ­хэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, нэмыкI­хэри.
Джащ фэдэу кIэлэпIупкIэр зымытыхэрэм Iоф зыщашIэхэрэ организациехэм ябухгалтериехэр хьыкум приставхэм ауплъэ­кIух, охътэ гъэнэфагъэм къэралыгъом икIынхэ зэрэфимытхэм афэгъэхьыгъэ унашъохэр ашIых, административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрашIыгъэмкIэ протоколхэр зэхагъэуцох, уголовнэ Iофхэр къызэIуахых, чIыфэ зытелъхэм ямылъку арест тыралъхьэ, Iоф­шIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэм цIыф­хэм IофшIапIэ языгъэгъотырэ гупчэм иучет хагъэуцох. Мы унашъохэм пшъэрылъэу яIэр зы — сабыйхэм къатефэрэ ахъщэр игъом ыкIи бырсыр къыпымыкIэу ны-тыхэм къатыныр ары.

Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъагъорэмкIэ, кIэлэпIупкIэм итынкIэ чIыфабэ зэIузыгъакIэхэ­рэр (цIыфэу ис пчъагъэм елъы­тыгъэу) Джэджэ ыкIи Мыекъопэ районхэм ащыпсэухэрэр арых. МыщкIэ зипшъэрылъхэр тэрэзэу зымыгъэцакIэхэрэ бзылъфыгъэ­хэр анахьыбэу зэрысхэр Мые­къопэ ыкIи Шэуджэн районхэр арых. Мы лъэныкъомкIэ чIыфэ анахь макIэу зытелъхэр Теуцожь районымрэ Адыгэкъалэрэ адэс бзылъфыгъэхэр арых. Хьыкум приставхэм яшIуагъэкIэ хъулъфыгъэхэм алиментхэр къы­зэкIагъэкIожьынымкIэ Iоф­шIэныр анахь дэгъоу зыщызэхэщагъэр Тэхъутэмыкъое районымрэ (процент 91-рэ) Теуцожь районымрэ (процент 97-рэ).

КIэлэпIупкIэм ылъэныкъокIэ чIыфэм икъызэкIэгъэкIожьын игумэкIыгъо идэгъэзыжьын анахь дэгъоу ­зыщызэхэщагъэ­хэм ащыщ Теуцожь районыр, сыда пIомэ мы купым къыхиубы-тэ­хэрэм азыныкъо нахьыбэм Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэр яIэх. Кощ­хьэблэ районым щыпсэухэу али­ментхэр зымытыхэрэм япроцент 12-р ары ныIэп IофшIапIэ зиIэхэр. 2019-рэ илъэсым имэзиплI изэфэхьысыжьхэр пштэ­хэмэ, зыныбжь имыкъугъэхэм атефэрэ кIэлэпIупкIэр афызэ­кIэгъэкIожьыгъэнымкIэ зипшъэ­рылъхэр анахь дэгъоу зыгъэцэ­кIагъэхэр Кощхьэблэ районым ихьыкум приставхэр арых.

Мыщ епхыгъэ IофшIэныр хьы­кум приставхэм тапэкIи лъа­гъэкIотэщт, зыныбжь имыкъугъэхэм яфитыныгъэхэр къэухъу­мэгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу
и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.