«ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтым зэкIэ фэдгъэIорышIэн фае»

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щызэхащагъэм Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэмкIэ яIофхэм язытет къэзыгъэлъэгъорэ кIэуххэм щатегущыIагъэх.

Адыгеим мы илъэсым рейтингымкIэ я 26-рэ чIыпIэр ыубы­тыгъ. Республикэм ииндекс балли 9-кIэ зыкъыIэтыгъ, инвестиционнэ IофшIэнэу зэшIуахырэр нахь лъэш зэрашIыгъэм къыхэкIэу къэгъэлъэгъон 14-кIэ нахь къыдэкIоягъэх.

Рейтингым чIыпIэ дэгъу щаубытынымкIэ анахь мэхьанэ зиIагъэхэр юридическэ лицэхэм ятхын зэрэкIорэр, лицензиехэм уасэу афашIырэр, мылъку Iэпы­IэгъумкIэ Iофтхьабзэхэу зэра­хьэхэрэр, инфраструктурэм тегъэпсыхьэгъэ фэIо-фашIэхэу арагъэгъотыхэрэр ыкIи нэмыкI­хэр ары.

ИнвестициехэмкIэ республи­кэм нахь зыкъыфакъудыи зэрэ­хъугъэр къэзыгъэлъагъохэрэм зыкIэ ащыщ 2018-рэ илъэсымкIэ инвестициехэр нахьыбэу къызIэкIэхьэгъэ шъолъырэу ар зэ­рэхъугъэр.

АСИ-м и Лъэпкъ рейтинг икIэуххэм къатегущыIэзэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, республикэм джырэкIэ анахьэу ынаIэ зытыригъэты­хэрэм ащыщ инвестициехэр нахьыбэу къызIэкIэгъэхьэгъэнхэр. А лъэныкъомкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх, хабзэм икъулыкъухэмрэ бизнесымрэ язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зэрэпытэщтым епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуахых.

«Рейтингым къызэриушы­хьатырэмкIэ, республикэм икъулыкъу зэфэшъхьафхэм аIэ зэкIэ­дзагъэу къэуцурэ пшъэрылъхэр зэшIуахых. Бизнесым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахь дэгъу хъуным пае республикэм Iофышхо ща­шIагъ. Непи предпринимательхэм амал дэгъухэр ягъэгъотыгъэнхэм пае Iофтхьэбзэ гъэнэ­фагъэхэр зэшIотэхых. Амалы­шIоу щыIэхэр зэкIэ дгъэ­фе­дэхэзэ бизнесым илIыкIохэм хабзэм цыхьэу фашIырэм нахь зыкъызэриIэтыщтым тыдэлажьэ. А пстэуми яшIуагъэ къэкIо инвестициехэр нахьыбэ зэрэтшIы­хэрэм имызакъоу лъэпкъ проектхэм атегъэпсы­хьэгъэ пшъэрылъхэм язэшIо­хын екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфэдгъотынымкIи, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIи», — къыкIигъэтхъыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Республикэм инвестициехэмкIэ иIофхэм язытет джыри нахьышIу шIыгъэным пае стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм (АСИ-м) къыдилъы­тэхэрэр агъэфедэх. 2017-рэ илъэсым икIэуххэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, процент 85-кIэ ахэр гъэцэкIагъэ хъугъэх, 2018-рэ илъэсым – процент 93-кIэ.

Урысыем щагъэфедэрэ амал зэфэшъхьафхэм къапкъырыкIыхэзэ, бизнесымкIэ зэшIохыгъэн фэе Iофыгъохэу уахътэм къыгъэуцухэрэр агъэцакIэх. Ахэр зэпхыгъэхэм ащыщых предприятиехэм ятхын нахь шIогъэ ин къытэу зэхэщэгъэныр, псэолъэшIынымкIэ игъом ыкIи ­тэрэзэу Iизынхэр ятыгъэнхэр, электроэнергиер игъом аIэкIэгъэхьэгъэныр, кадастрэ учетым чIыгу Iахьхэр хэгъэуцогъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэхэр. Ащ нэфэшъхьафэу предпринимательствэм IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ инфраструктурэ гъэнэфа­гъэу щыIэм гъэхъагъэ хэлъэу къытефэрэр егъэцакIэ.

АСИ-м игъусэхэу зыкIэтхэгъэ­хэ зэзэгъыныгъэхэм атетэу кад­рэ ныбжьыкIэхэр къызфэгъэ­фе­дэгъэнхэмкIэ, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ джы­ри нахь заушъомбгъунымкIэ шIыкIэ-амал зэфэшъхьафхэм яусэх.

«ЕкIолIэкIэ тэрэз къызфэдгъотыгъэ инвестиционнэ политикэм амал къытыгъ зимылъку Адыгеим иэкономикэ къыхэзылъхэ зышIоигъохэм Iэрыфэгъу ар къафэхъунымкIэ. Ащ ишIуагъэкIэ мы аужырэ илъэсищым инвестициехэр фэди 1,5-кIэ нахьыбэ хъугъэх. Илъэсэу икIыгъэм инвестициехэр сомэ миллиард 31,6-рэ хъугъэх, 2017-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, процентхэмкIэ ар 142,5-рэм нэсыгъ», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу