Финанс фэIо-фашIэхэр нахь псынкIэ хъущт

Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм биометрическэ къэгъэлъэгъонхэр атынхэм фэшI банк 65-мэ якъутэмэ 700-мэ яамалхэр къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

Ахэм янахьыбэр Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Ростов хэкум арытых. Урысыер зэрэпсаоу пштэмэ, цIыфым ымакъэ тезытхэн ыкIи ынэгу ыгъэунэфын зылъэкIыщт банки 146-мэ якъутэмэ мини 5,2-мэ Iоф ашIэщт.

Мы Iофыгъом фэгъэхьыгъагъ Урысыем и Банк и Къыблэ къутамэ щызэхащэгъэ брифингыр. Мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ структурэм илIыкIохэмрэ ыкIи ПАО-у «Ростелеком» зыфиIорэмрэ зэикI биометрическэ системэм Iоф зэришIэщт шIыкIэр, цIыфым фэгъэхьыгъэ къэбарыр зэраугъоищтыр къа­Iотагъэх.

— Мы шIыкIэм ишIуагъэкIэ финанс фэIо-фашIэхэр нахь псынкIэу цIыфхэм, анахьэу зы­ныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм, афагъэцэ­кIэн амал щыIэ хъущт. Джащ фэдэу псэупIэ Iудзыгъэхэм ащы­псэухэрэмкIи мыр Iэры­фэгъущт. ЦIыфхэм финанс фэ­Iо-фэшIэ зэфэшъхьафхэр арагъэгъотыщтых: счетхэр ыкIи вкладхэр къафызэIуахыщтых, кредитхэр аратыщтых, нэмыкI­хэри, — къыIуагъ Урысыем и Банк и ГъэIорышIапIэ ипащэу Дмитрий Дубининым.

ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ шIыкIэр бзэджашIэхэм къыз­фагъэфедэн зэрамылъэкIыщтыр брифингым къыщыхагъэщыгъ. ЦIыфым ымакъэ зыгорэм те­тхагъэу рахьылIагъэми, сурэт рагъэлъэгъугъэми зэикI биометрическэ системэм къыгъэунэфыщт. ЗэтIуазэхэри зэхифын амал IэкIэлъ.

ЗэикI биометрическэ систе­мэм икъэбар изыгъэхьэгъэ цIы­фым илъэсищым зэ икIэрыкIэу ышIыжьын (обновление) фае. Джырэ уахътэ системэм Iоф дашIэ, тапэкIэ илъэси 10-м къыкIоцI зэ ашIыным дэлажьэх.

Къыхэдгъэщы тшIоигъу мы шIыкIэр шIоигъоныгъэ зиIэ цIыф­хэм пкIэ хэмылъэу къызфагъэфедэн амал зэряIэр. ФэIо-фа­шIэр зыгъэцэкIэрэ банкым нахь игъэкIотыгъэу къэбарыр къызщызIэкIагъэхьан алъэкIыщт.