Ушэтынхэр атых

БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипчыхьэ еджапIэ щеджэхэрэм ушэтынхэр атых.

Мыгъэ зэкIэмкIи учреждением епхыгъэ пчыхьэ еджапIэм, ащ икъутамэ ыкIи консультационнэ чIыпIэм хьапсым чIэс нэбгыри 146-рэ ащеджагъ. Хьапсым чIэсхэм ушэтынхэр зэратыщт шIыкIэр ежьхэм къыхахын алъэкIынэу еджапIэм ащ фэдэ амал ареты. ЗэкIэми зэдырагъаштэу къэралыгъо ушэтын шIыкIэр къыхахыгъ.

ЗэикI къэралыгъо ушэтыным пэблагъэу щыт тхыгъэ шIыкIэр къызыфагъэфедэ. Ушэтын IофшIэнхэр анахь оценкэ инэу къызэралъытэрэр балли 5. Я 12-рэ классыр къэзыухыгъэхэм, мыгъэ ахэр нэбгыри 3 мэ­хъух, хьисапымкIэ ыкIи урысыбзэмкIэ шIокI зимыIэ ушэтынхэр атых.

Я 9-рэ классымкIэ программэм феджа­гъэу ушэтынхэр ытын фитыныгъэ зэратыгъэр зы нэбгырэ ныIэп. Ащ мыгъэ предметиплIымкIэ ушэтынхэр ытыщтых.

КъэIогъэн фае, егъэджэн IофшIэныр агъэцэкIэнымкIэ лицензие иIэу бзэ­джашIэхэм пшъэдэкIыжь зыщарагъэхьыгъэ республикэ учреждением епхыгъэу гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ пчыхьэ еджапIэм, ащ икъутамэ ыкIи зы консультационнэ чIыпIэм Iоф ашIэ.

Урысые хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэ­нафэрэмкIэ, зыныбжь илъэс 30-м нэмысыгъэхэм бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь зыщарагъэхьырэ учреждениехэм шIокI имыIэу гъэсэныгъэ щызэрагъэгъотын фае. Зыныбжь илъэс 30-м ехъугъэхэм, ащ нэмыкIэу апэрэ ыкIи ятIонэрэ купым хэхьэрэ сэкъатныгъэ зиIэхэм уголовнэ-гъэцэкIэкIо кодексым къызэрэдилъытэу яшIоигъоныгъэкIэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын алъэ­кIыщт.

БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэ­дэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу
­