Урысыем и Мафэ ипэгъокIэу зэхащагъ

Къэралыгъо мэфэкI шъхьаIэу – Урысыем и Мафэ ипэгъокIэу хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэ анахь дэгъухэм защафэгушIогъэхэ ыкIи къалэжьыгъэ тын лъапIэхэр защаратыжьыгъэхэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Александр Лобода, УФ-м юстициемкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Ирина Ковалевар, бзэджа­шIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ Федеральнэ къулы­къум респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Пекъэ Альберт, сабыйхэм яфитыныгъэ­хэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щыIэ Александр Ивашиныр, Мыекъопэ ыкIи Адыгэ Епархием ипротоиерейеу Александр Старченкэр.
МэфэкI зэхахьэр зэрищагъ профильнэ ведомствэм ипащэу — Адыгеим ихьыкум пристав шъхьаIэу Дмитрий Лабазовым. Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ ащ закъыфигъэ­загъ ыкIи ведомственнэ тынхэр къызфагъэшъошэгъэ къулыкъушIэ 25-мэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Зэхахьэм къырагъэблэгъагъэхэм ащыщхэри нэужым къэгущыIагъэх, хьыкум приставхэм зэрифэшъуашэу къулыкъур ахьынэу, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъэх. Урысыем и Мафэу къэблагъэрэр шъхьа­фитныгъэм, мамырныгъэм, зыкIыныгъэм ыкIи зэфагъэм ятамыгъэу зэрэщытыр пстэуми къыхагъэунэфыкIыгъ.

Хьыкум приставхэм
я Федеральнэ къулыкъу
АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу