«Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр – лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн»

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм иIофшIэн тегъэпсыхьагъэу Урысые Федерацием и Президент и Администрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Кириенкэм Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет иконсультативнэ комиссие изэхэсыгъо зэрищагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр «Лъэпкъ проектхэр гъэцэ­кIэгъэнхэр, шъолъыр бюджетхэм яамалхэр» зыфиIорэр ары. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проект 12-мэ ягъэцэкIэн хабзэм икъулыкъу пстэуми ястратегическэ пшъэ­рылъэу щыт.

Экономикэм, социальнэ, транспорт лъэныкъохэм, инфраструктурэм джыри нахь хэхъоныгъэ инхэр ягъэшIыгъэнхэмкIэ шъолъырхэм къызфагъэфедэн алъэ­кIыщт амал шъхьаIэхэм зэхэсыгъом щахэплъагъэх.

Джащ фэдэу шъолъырхэм япрограммэхэм мылъкоу апэIуагъэхьащтым, бюджет трансфертхэм, компенсациехэу цIыфхэм афашIыщтхэм япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм лэжьапкIэр аратынымкIэ шъолъырхэм IэпыIэгъоу ятыгъэн фаем шъхьафэу къыщыуцугъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: лъэпкъ проект 11-м игъэцэкIэн фытегъэпсыхьэгъэ регион проект 48-рэ Адыгеим щызэхагъэ­уцуагъ ыкIи щаухэсыгъ. Шъолъырхэм япроектхэм япаспортхэр къэралыгъо информационнэ системэу «Электрон бюджетыр» зыфиIорэм къырагъэхьагъэх ыкIи мы лъэхъэнэ благъэхэм аухэсыщтых. 2019-рэ илъэсым сомэ миллиарди 3,5-рэ фэдиз ахэм ягъэцэкIэн пэIуа­гъэхьащт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат проектхэм ягъэцэкIэнрэ шIуагъэ къытэу мылъкур гъэфедэгъэнымрэ япхыгъэ Iофыгъохэм ренэу ынаIэ атет.

«Урысые Федерацием илъэпкъ проектхэм къыдалъытэхэрэр илъэсым ыкIэм ехъулIэу дгъэцэкIэнхэр типшъэ­рылъ шъхьаI. Федеральнэ мылъкур къызфэдгъэфедэзэ тиреспубликэкIэ мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохын тегъэпсыхьэгъэ амалхэу шIуагъэ къэ­зытыщтхэр икъоу дгъэфедэнхэ фае. А IофшIэным шIуагъэу къыкIакIорэр цIыфхэм икъоу зэхашIыкIын ыкIи ящыIэкIэ-псэукIэ ащ къыIэтын фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу