Пхъэныр аухыгъ

ПстэумкIи гектар 108530-рэ Адыгеим ичIыгулэжьхэм гъэтхасэу апхъынэу мыгъэ агъэнэфэгъагъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Iоф­шIэнхэр тичIыгулэжьхэм аухыгъэх.

Нахьыбэу халъхьагъэр тыгъэгъазэр ары, гектар 50000-м ехъу, лэжьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфым гектар 31548-рэ ра­гъэубытыгъ, соеу апхъыгъэр гектар 8320-рэ мэхъу, адрэ къэнагъэхэм хьэр, зэнтхъыр, горохыр, былымIус ашIыщт натрыфыр, Iэзэгъу уц зэфэ­шъхьафхэр, эфирнэ дагъэ къэзытыхэрэр ахалъхьагъэх, хэтэрыкIхэр, нэ­шэ-хъырбыдзхэр, къэбжъы­ер ащагъэтIысхьагъэх.

Гъэтхасэхэм япхъын Кощхьэблэ, Джэджэ ыкIи Шэуджэн районхэм ячIыгулэжьхэм апэу аухыгъ. Кощхьэблэ районым щагъэнэфэгъэгъэ гектар 17455-м джыри 40 къы­рагъэхъугъ, ау ащ пае къэмынэу апэ ишъыгъэхэм ащыщ хъугъэх. Нахьыбэу мыхэм халъхьагъэр лэ­жьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфыр ары, гектар 8980-рэ мэхъу, тыгъэгъа­зэу гектар 7364-рэ апхъыгъ, зэнтхъыр — 500, соери ащ фэдиз.

Джэджэ районым ичIыгулэжьхэм тыгъэгъазэм анахьыбэу рагъэубытыгъ, гектар 12247-рэ мэхъу, натрыфыр ахэми макIэу халъхьагъэп, гектар 8954-рэ, соери бэу апхъыгъ, гектар 5000-м ехъу. Шэу­джэн районым тыгъэгъэзэ гектар 9578-рэ щыхалъхьагъ, ау лэжьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфым 3100-рэ ныIэп рагъэубытыгъэр. Мыщ ичIыгулэжьхэм илъэс къэс нэшэ-хъыр­быдзхэр, къэбжъыер бэу агъэтIысхьэх, мыгъи ахэм гектар 720-рэ арагъэубытыгъ.

Пынджэу Адыгеим мыгъэ щыхалъхьагъэр гектар 9105-рэ мэхъу. Ар блэкIыгъэ илъэсым апхъыгъа­гъэм нахьи гектар 2500-рэ фэдизкIэ нахьыб. Тэхъу­тэмыкъое районыр ары мы культурэр анахьыбэу къыз­щагъэкIырэр, гектар 5700-м ехъу ащ щыхалъхьагъ. Красногвардейскэ районым ипынджлэжьхэр тIэкIу ыуж къенэх, ахэм гектар 2400-м ехъу ­апхъыгъ, Шэуджэн районым гектар 540-рэ, Теуцожь районым 400-м ехъу.