Почтэхэм мэфэкI мафэхэм Iоф зэрашIэщтыр

Федеральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысыем и Почтэ» Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ 2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 11-мрэ и 12-мрэ Адыгэ Республикэм ипочтэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэмкIэ макъэ къегъэIу:


— мэкъуогъум и 11-р почтэхэмкIэ IофшIэгъу мэфэщт, зы сыхьаткIэ нахьыжьэу яIофшIэн аухыщт;

— мэкъуогъум и 12-р Адыгэ Респуб­ликэм ипочтэхэмкIэ мэфэкI, зыгъэ­псэфыгъо мэфэщт.

МэфэкIхэм ялъэхъан почтэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэр почтэхэм яинфор­ма­ционнэ пхъэмбгъухэм арыжъугъо­тэщт.

Федеральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысыем
и Почтэ» Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапI
Тел.: 8 (8772) 52-57-87