Непэ социальнэ IофышIэм и Маф

Нэбгырэ 900-м ехъумэ яшIуагъэ арагъэкIы

ЦIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ комплекснэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, зэрэсымаджэм къыхэкIэу Iоф зымышIэхэрэм, сабыйхэр зэрыс унагъохэм, ветеранхэм, IэпыIэгъу зищыкIагъэ­хэм яшIуагъэ арагъэкIы.

Джырэ уахътэ мыщ нэбгыри 124-мэ Iоф щашIэ, социальнэ IофышIэу нэбгырэ 72-рэ ахэт.

IэпыIэгъум хэхьэ гъомылапхъэм епхыгъэ фэIо-фашIэхэр, медицинэ, правовой IэпыIэгъу къяолIагъэхэм арагъэгъоты. Психологием ылъэныкъокIэ яшIуагъэ арагъэкIыныри Гупчэм иIофышIэхэм япшъэрылъ. Ахэм социальнэ фэIо-фашIэхэр нэ­бгырэ 917-мэ арагъэгъоты.

ЦIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ комплекснэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтыр кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо шIуагъэ хэлъэу агъэкIоным чанэу дэлажьэ. Джащ фэдэу нэжъ-Iужъхэм яшIэны­гъэхэм ахагъэхъоным, компьютерыр нахь тэрэзэу зэрагъэшIэным фытегъэ­псыхьэгъэ компьютернэ класс зэхащагъ.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» щыпсэу­хэрэм социальнэ IэпыIэгъу ара­гъэгъоты. Уасэхэмрэ тариф­хэмрэ ягъэзекIон лъыплъэрэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ыштэгъэ шапхъэхэм адиштэу фэIо-фашIэхэм ауасэ агъэнафэ.

«Социальнэ такси» зыфиIорэ къулыкъум джащ фэдэу Iоф ешIэ. Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи зекIон зымылъэкIырэ цIыфхэм ар атегъэпсыхьагъ. «Социальнэ таксим» укъеджэн плъэкIыщт номерэу (8772) 52-15-14 зыфиIорэм утеомэ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.