Мэкъуогъум и 8-р – социальнэ IофышIэм и Маф

Адыгэ Республикэм исоциальнэ лъэныкъо щылажьэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр къэралыгъом зэрихьэрэ политикэм изылъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ. А политикэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм яконституционнэ фитыныгъэхэр ухъумагъэ мэхъух, обществэм щыщ пстэуми мылъкоу ящыкIагъэр агъоты, ясоциальнэ Iофхэм язытет нахьышIу мэхъу.

Социальнэ IофышIэхэр хэмытхэу цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу тэрэз пфягъэгъотыщтэп. ШъуиIоф хэшIыкIышхо зэрэфышъуиIэм, шъугу цIыфхэм зэрафызэIухыгъэм, гукIэгъушхо зэрэшъухэлъым яшIуагъэкIэ Адыгеим щыпсэухэу чIыпIэ зэжъу ифэхэрэм къиныгъохэр зэпачын алъэкIы, зэкIэри зэрафэукIочIыщтымкIэ ахэм яцыхьэ нахь зытелъыжь мэхъу.

ЦIыфхэр республикэм социальнэу щыухъумэгъэнхэм чанэу шъухэлажьэ, технологие пэрытхэр шъогъэфедэх, фэIо-фашIэу жъугъэцакIэрэмэ ахэхъо зэпыт.

Гуетыныгъэ фышъуиIэу шъузэрэлажьэрэм, Iофэу шъузыфэгъэзагъэм шъузэрэфэшъыпкъэм афэшI лъэ­шэу тызэрэшъуфэразэр шъотэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, IофышIоу ешъухьыжьэрэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный