Волонтерхэр IэпыIэгъу афэхъух

Мэкъуогъум и 3-м щыублагъэу Урысыем ишъолъыр 36-мэ, ахэм Адыгэ Республикэри ащыщ, аналог шIыкIэм тет телекъэтынхэр ащызэпагъэугъэх. Джы цифрэ шIыкIэм тетэу федеральнэ телеканал 20-мэ цIыфхэр яплъынхэ амал яIэ хъугъэ.

Аналогыр зызэпагъэугъэм къыкIэлъы­кIогъэ мэфищым шъолъыр «линие плъыр» зыфиIорэм иномер нэбгырэ 700 фэдиз къытеуагъ. Ахэм янахьыбэр Мые­къуапэ щэпсэу ыкIи волонтерхэм къызэряджэщтхэр ары яупчIэ зыфэгъэ­хьыгъэр. Мы гумэкIыгъом еолIэнхэ зэралъэкIыщтыр къагурыIуи, МыекъуапэкIэ муниципальнэ «линие плъыр» къызэIуахыгъ. Цифрэ шIыкIэм техьанхэм фэшI цIыфхэм зызфагъэзэн алъэкIыщтхэр ыкIи ащ ятелефон номерхэр зэрыт къэбархэр пэшIорыгъэшъэу гъэзетхэм, нэмыкI СМИ-хэм къарагъэхьагъэх: (8772) 52-80-86, 52-58-03, 57-65-60, 56-88-93.

Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр зипэщэ шъолъыр Координационнэ штабыр ары респуб­ликэр цифрэ шIыкIэм техьанымкIэ Iоф­шIэным изэхэщэн фэгъэзагъэр. Мыщ фэдэ штабхэр муниципалитетхэм зэкIэми къащызэIуахыгъэх.

Цифрэ шIыкIэм зэрэтехьащтхэм епхыгъэ Iофыгъохэм защытегущыIэхэрэ видеоконференциехэр мафэ къэс рагъэ­кIокIых. АщкIэ шъолъырым Iофышхо ышIагъ, волонтер 850-рэ агъэхьазырыгъ ыкIи рагъэджагъ.

Республикэм щыпсэухэрэм апае шъолъырым «илиние плъыр» иномерэу 8-800-250-80-49-рэ къызэIуахыгъ, джащ фэдэу федеральнэ номерэу 8-800-220-20-02-м Iоф ешIэ. Мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 8-м щегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 10-м нэс цIыфхэр мы номерхэм атеонхэ, зыгъэгумэкIыхэрэ упчIэхэм яджэуапхэр агъотынхэ алъэкIыщт. Электроннэ почтэм иамалкIэ такъикъи 10-м къыкIоцI му­ниципальнэ образованиехэм къа­щызэIуахыгъэ волонтер гупчэхэм къэбарыр аIэкIагъахьэ. Зы мафэкIэ волонтерхэм цифрэ приставкэхэр цIыфхэм афыпагъанэ. Iофыр нахь псынкIэу агъэцэкIэным пае ахэм автотранспорт къараты.

Цифрэ приставкэхэр сатыушIыпIэ чIыпIэхэм ямызакъоу, почтэм икъутамэхэм зэкIэми ащышъущэфынхэ шъулъэ­кIыщт.