Адыгеим и ЛIышъхь: «Урысые Федерацием и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр чIыпIэхэм ащыгъэцэкIэгъэным мэхьанэшхо иI»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым ипленарнэ зэхэсыгъо тыгъуасэ къыщыгущыIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат форумым исессие хэлэжьагъ.

Владимир Путиным зэхэсыгъор къызэIуихызэ, къэралы­гъохэм, правительствэхэм япащэхэм, Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ, Урысыем дэгъоу къызэрэфыщытхэм, зэдэлэжьэныгъэ къыдыряIэным зэрэфэхьазырхэм апае зэрафэразэр ари­Iуагъ.

Дунэе политикэмкIэ, хэгъэгум социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Урысыем непэ ыпашъхьэ пшъэрылъышхоу итхэм Урысые Федерацием и Президент къащыуцугъ. Владимир Путиныр игъэкIотыгъэу программэхэмрэ стратегиехэмрэ къатегущыIагъ. Анахьэу ахэр зытегъэпсыхьагъэхэр промышленнэ, технологическэ хэхъоныгъэ шIыгъэныр, щынэгъончъагъэ щыIэныр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр, бизнесым зегъэушъомбгъугъэныр ары. Ахэм къапкъы­рыкIхэзэ лъэпкъ проектхэр зэрэзэхагъэуцуагъэр къэралыгъом ипащэ къыхигъэщыгъ.

ПолитикэмкIэ Урысыем къыпэуцужьыхэу кIуачIэкIэ ежьхэм яеплъыкIэхэр языгъаштэ зышIоигъохэм гупшысакIэу яIэм Урысые Федерацием и Президент къытегущыIагъ. Мы лъэныкъомкIэ тихэгъэгу екIолIакIэу иIагъэр зэрэзэмыхъокIыгъэр Президентым хигъэунэфыкIыгъ. Ащ фэдэ еплъыкIэр зыфэкIожьырэр поли­тикэ шъхьэихыгъэ зехьэгъэныр, лъэпкъ, политикэ зэфыщытыкIэ­хэр нахьышIу шIыгъэнхэр, хэхъо­ныгъэ ашIынымкIэ шъолъырхэм зэфэдэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэр ары. ОпытышIоу, проект дэгъоу щыIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр аугъо­инэу Владимир Путиным игъо афилъэгъугъ ыкIи ащкIэ къадырагъэштэнэу нэ­мыкI хэгъэгухэми, дунэе организациехэми къяджагъ.
«Экономикэм ылъэныкъо­кIэ гъэхъэгъэ шIукIаехэр тиIэх. 2011 – 2017-рэ илъэс­хэм гурытымкIэ илъэс къэс проценти 2,8-кIэ экономикэм хэхъоныгъэ ышIыгъ. Мы аужырэ илъэсхэм проценти 3-м ехъукIэ ащ зыкъиIэтыгъ. Сэ сызэ­реплъырэмкIэ, къэралыгъо­хэм япащэхэри, тэри теуцолIэжьын фае экономикэм хэхъоныгъэ зэришIырэм емылъытыгъэу, гухэкI нахь мышIэми, экономическэ зэфыщытыкIэхэмкIэ кризисым тызэрэхэтым. Мы аужырэ илъэсипшIым къыкIоцI Iофыгъохэр бэу мыщ щызэтырихьагъэх. ЫпэкIэ къызэрэтшIошIыщтыгъэм нахьи Iофыгъохэр бэкIэ нахь иных», — хигъэунэфыкIыгъ Урысые Федерацием и Президент.

«Амалэу сиIэр къызфэзгъэфедэзэ, шъолъырхэм япащэхэм, Президентым и Полномочнэ лIыкIохэу федеральнэ шъолъырхэм ащы­Iэхэм сялъэIу лъэпкъ проектхэмрэ нэмыкI проектхэмрэ унэе капиталхэр ахэлъ­хьэ­гъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэр агъэлъэшынэу. ИнвестициехэмкIэ Урысые фондым иамалхэмрэ уахътэм диштэрэ нэмыкI амалхэмрэ мыщкIэ къызфагъэфедэн фае», — къы­Iуагъ Владимир Путиным.

Петербург щыIэгъэ дунэе экономическэ форумым ипленарнэ зэхэсыгъо икIэуххэм къа­тегущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиныр зылъыIэсыгъэ Iофыгъохэм мэхьанэшхо зэряIэр, пшъэрылъэу ащ къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн шъо­лъырхэм акIуачIэ зэрэзэдыра­хьылIэн фаер къыхигъэщыгъ.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр пленарнэ сессием къыщыгущыIэ зэхъум анахьэу къызыщыуцугъэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары. А лъэныкъор ары тэри ана­хьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер. Лъэныкъо пстэури къыдэтлъытэзэ, тиIоф­шIэн зэхэтщэн фае. Кадрэ, интеллектуальнэ амалхэм зыкъягъэIэтыгъэным, Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэ­щэ­гъэнхэм, республикэм нахьыбэу инвестициехэр къыхалъхьанхэм, бизнесыр шъхьэихыгъэу зэхэщэгъэным, социальнэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн, хабзэм икъу­тэмэ пстэуми аштэрэ унашъохэр шIуагъэ къытэу агъэцэкIэнхэм нахь икъоу тадэлэжьэн фае. Къэралыгъом ипащэ къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм язэшIохын­кIэ республикэми, нэмыкI шъолъырхэми опытэу яIэр къызфэдгъэфедэщт», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу