ШъуиупчIэхэм тыкъяжэ

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъур ыухыгъ.

Футболыр зышIогъэшIэгъонхэм зафэтэгъазэ яупчIэхэм тащагъэгъозэнэу. «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый упчIэу раты ашIоигъор мыщ фэдэ телефонхэмкIэ редакцием макъэ къырагъэIумэ хъущт: 52-51-84, 8-928-472-85-88.

Шъуеужьыр, упчIэхэм мэкъуогъум и 15-м нэс тыкъяжэщт. Джэуап­хэр, еплъыкIэхэр «Адыгэ макъэм» къыщыхэтыутыщтых.

Сурэтым итыр: Ешыгоо Сэфэрбый.