ТырэгущыIэ, дунаим щагъэлъапIэ

Урысыбзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Адыгэ Республикэм тыгъуасэ щыкIуагъэх.

Республикэм итеатрэхэм Iоф зыщашIэрэ унэм ыпашъхьэ Александр Пушкиным исау­гъэтэу щытым нэбгырабэ къыщызэрэугъоигъ. Пчэдыжьым кIэлэеджакIохэр, кIэлэегъаджэхэр, поэзием пыщагъэхэр саугъэтым ыпашъхьэ щытлъэгъугъэх. Усэхэм къяджэ­хэзэ, нэпэеплъ сурэтхэр ныбжьыкIэхэм атырахыгъэх.

— Урысыбзэр, литературэр кIэлэеджа­кIохэм язгъашIэхэзэ илъэсыбэрэ Iоф сшIагъэ, — къеIуатэ Антонина Крючковам. — Бзэр дэгъоу зышIэрэм щыIэныгъэр нахьышIоу къыгурэIо. Александр Пушкиным исаугъэт сы­кIэрытэу IофшIэным иветеранхэм, ныбжьыкIэхэм сигуапэу гущыIэгъу сафэ­хъугъ. Урысыбзэр зэрагъэлъапIэрэр къахэщэу тхэкIо цIэрыIом шъхьащэ фашIы.

Хэгъэгум икоммунистическэ партие икъутамэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэр кIэщакIо фэхъуи, урысыбзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ А. Пушкиным исаугъэт ыпашъхьэ щызэхащагъ. КПРФ-м и Адыгэ реском иапэрэ секретарэу Евгений Саловыр Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъ. Александр Пушкиным урысыбзэм лъапсэ зэрэфишIыгъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Партием и Мыекъопэ къэлэ комитет иапэрэ секретарэу, Адыгэ Республикэм и Парламент идепутатэу Елена Москаленкэр, комсомолым и Адыгэ республикэ комитет иапэрэ секретарэу, Мые­къуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Марина Ситниковар, адыгэхэм ядунай щыцIэрыIо археологэу Тэу Аслъан, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэ­хэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

— Бзэр цIыфлъэп­къым ыпс, — къе­Iуатэ Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэу, Урысыем ижурналистхэм я Союз хэтэу, адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо июби­лейнэ медаль къы­зыфагъэшъо­ша­гъэу Тэу Аслъан. — Тэ урысыбзэм тырыгущыIэ зыхъукIэ Александр Пушкиным ишIушIагъэ мэхьэнэ ин етэты. Ащ иусэхэм тяджэзэ, щыIэныгъэм зыфэдгъэ­сагъ. Урысыбзэмрэ адыгабзэмрэ язэпхыныгъэхэр къы­дэтлъы­тэхэзэ тины­дэлъфыбзэ ишъэфхэр зэтэгъашIэх.

Коммунистхэм, комсомолым хэтхэм гъусэ афэхъухи, Александр Пушкиным исаугъэт екIолIагъэхэм усакIом лъы­тэныгъэ зэрэфашIырэр къагъэшъыпкъэжьыгъ. Александр Пушкиным псэ къызыпигъэкIэгъэ урысыбзэу непэ дгъэфедэрэр къэралыгъуабзэу тиI, дунаим щырэгущыIэх.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.